طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ۱۷ بهمن, ۱۳۹۷ | کد خبر : 92572 | نویسنده : sajad |
 •   

  فانوس زاگرس؛       چرا انقلاب کردیم؟؟؟       به قلم محمود منطقیان       چهل سال پیش ازاین دراین سرزمین یک حکومت شاهنشاهی  برسرکاربودودرآن برهه اززمان مردم ا یران در حرکتی  فراگیر ومردمی به خیابانهاآمدند وبرعلیه نظام حاکم به راه افتادندوباشعار”استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی”     به نظام موجود آن زمان  “نه”گفتندوسرانجام موفق […]

  فانوس زاگرس؛

  فانوس زاگرس؛

   

   

   

  چرا انقلاب کردیم؟؟؟

   

   

   

  به قلم محمود منطقیان

   

   

   

  چهل سال پیش ازاین دراین سرزمین یک حکومت شاهنشاهی  برسرکاربودودرآن برهه اززمان مردم ا یران در حرکتی  فراگیر ومردمی به خیابانهاآمدند وبرعلیه نظام حاکم به راه افتادندوباشعار”استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی”

   

    به نظام موجود آن زمان  “نه”گفتندوسرانجام موفق به سرنگونی حکومت پهلوی و روی کارآوردن نظام جمهوری اسلامی شدند.اکنون چهل سال از پدیده انقلاب وآن رویداداجتماعی،تاریخی شگفت می گذرد.

   

  پس ازگذشتن چهل سال ازانقلاب وروی کارآمدن نظام جمهوری اسلامی بازاین پرسش مطرح است که به راستی چرامردم ایران  انقلاب کردند وخواهان دگرگونی سیاسی،اجتماعی درکشور شدندونظامی راازمیان برداشتندوحکومت جمهوری اسلامی راجایگزین آن کردند؟بایدپرسیدکه دلایل این حرکت شگفت اجتماعی چه بودونیزمردم هدفشان ازانقلاب  چه بودوچه می خواستند؟

   

  آیاریشه این انقلاب،اقتصادی بودومردم بااین دگرگونی می خواستندوضع اقتصادی خودرابهبودبخشند؟هرگز!!چون درآن زمان همین قدربس که بهای هردلاردرایران هفت تومان بودومردم یک نان رابه بهای یک ویادوریال می خریدندوپدیده بیکاری به ویژه برای تحصیل کردگان وجودنداشت ونرخ اجناس به پول ایران درهمه جای ایران ارزان و پایدارویکسان بود ومردم کمتردغدغه اقتصادی وزندگی خودرا داشتند.البته ناگفته نماندمردم وبه ویژه صاحب نظران وضعیت اقتصادی بازهم بهتری رامی خواستندوانتظارداشتند.ووضع اقتصادی موجوددرآن زمان دراندازه مطلوب آنها نبود.مردم ایران به درستی انتظارداشتندکه باپیروزی انقلاب اسلامی  وروی کارآمدن نظام نووضع اقتصادی آنها رشدکندو بهتروبهترشودو توسعه اقتصادی موزون ومطلوب ومشابه ژاپن درکشورپدیدآید.

   

  یعنی امیدمردم براین بودکه باوقوع انقلاب وروی کارآمدن نظام جدیدومطلوب، وضع اقتصادی آنها بهترازآنچه بودبشود؛لیکن دغدغه اقتصادی نداشتندتابه خاطرآن دست به انقلاب بزنندونظامی راواژگون ونظام دیگری راروی کارآورند.

   

  آیادرآن زمان دین ومذهب مردم درتنگنا ومحدودیت ونابسامانی بودومردم می خواستندوضع دینی ومذهبی بهتری داشته باشندوبه دین اسلام شکوه ورونق بیشتری ببخشندوبه این دلیل انقلاب کردند؟؟.این دلیل هم پذیرفتنی نیست؛زیرادرآن دوره مردم باآزادی تمام مناسک وآیینهای مذهبی خودراانجام می دادندومساجدپرازنمازگزاران ومومنان بودودرهنگام سخنرانیهای مذهبی ازانبوه جمعیت جای سوزن انداختن درمساجدنبودوآیینهای مذهبی مانندسوگواریهاواعیاد دینی باشکوه تمام برگزارمی شدندوسخنوران دینی حقایق ومسائل دین رابخوبی برزبان می آوردندومردم هم بسیارمشتاق وپذیرا بودندوباخرسندی گوش می دادندومی شنیدندودرراه خداودین کارثواب ونیک انجام می دادند.البته درآن زمان دین غیرحکومتی وازقیدودخالت نظام حاکم کاملاآزادبودوهمین سبب شده بودکه دینداران ازصمیم قلب خدای خودراپرستش کنندودرراه نزدیکی به پروردگارباعبادت وبرگزاری مناسک وکمک به نیازمندان بکوشند.هرچندبرخی اعمال خلاف دین هم درجامعه به چشم می خورد،اماروحیه دین داری وخداپرستی رونق داشت وبرخی رفتارهای خلاف دین نمی توانست خللی درایمان مردم ایجادکند.پس علت واقعی انقلاب درایران نمی توانست انگیزه دینی باشد؛هرچندکه شناخت بهتردین و بهترشدن کیفیت دینداری وزدون خرافاتی که بنام دین رایج شده بوددرفکروخواست دینداران آن زمان نیزوجودداشت وامیدمی رفت باایجادشرایط جدیدکیفیت دین ودینداری رشدکندوبهترشود.

   

   پس ریشه اصلی انقلاب چه بود؟هرچند می توان در باره علت وریشه انقلاب ایران بیشتربحث واستدلال وکاوش نمودونظرهاابرازکرد،ولی ریشه ای ترین دلیل وخواست مردم ایران، رسیدن به “آزادی”ودست یابی به یک نظام حکومتی برپایه قانون بودکه حقوق همه شهروندان راتضمین کندومردم  درسایه آزادی بیان وقلم واجتماعات وحاکمیت قانون -به جای اشخاص-بتوانند به رشدوتوسعه همه جانبه برسندواززیرباریک حکومت موروثی ودائم العمرآزادشوند،به گونه ای که مسئولان ومدیران جامعه درنظام جدیدبرآمده ازخواست وانتخاب مردم باشندودرانتخاباتهای سالم وآزادازسوی مردم برگزیده شوندو برخلاف نظام پیشین مردم به جای سایه خداو ارباب،خدمتگزارداشته باشندتاآنگاه راحت وبدون ترس بتوانندحرف دل خودرابرزبان آورندوازحقوق خویش دفاع وپاسداری نمایندوبستری فراهم شودکه مردم به آسانی به حقوق طبیعی وانسانی خویش دست یابند.اصل اساسی درانقلاب”آزادی”بودچون باتضمین آزادی وحاکمیت قانون،مردم به حقوق طبیعی وخدادادی خویش می رسیدند.چراکه بدون وجود آزادی، سایرحقوق انسانی وطبیعی نیز نقض می شودوامکان دسترسی به آنهاناممکن خواهدشد.

   

  بدون تردیددرجامعه ای که آزادی بیان وقلم وانتخاب درتنگناباشد،دسترسی به سایرحقوق انسانی ومشروع ممکن نخواهدبود.بدین روی دستیابی به آزادی وحاکمیت قانون بنیادی ترین نیازوخواست مردم برای ایجادانقلاب بودکه به انقلاب اسلامی وروی کارآمدن نظام جمهوری اسلامی انجامید.

   

  اکنون این پرسش مطرح است که نظام جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب بزرگ مردم ایران است بعدازگذشتن چهل سال ازعمرخود، تاچه اندازه توانسته است در ابعادسیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،ملی وبین المللی وبه طورکلی زندگی مردم به تعهدات خودعمل نموده ورضایت وخرسندی وانتظارات مردم رابه دست آورد؟وتاچه اندازه به هدفهای موردنظرمردم درابعادگونه گون دست یافته وپاسخگوبوده است؟

   

  آیابه طورکلی نظام حکومتی برخاسته ازانقلاب اسلامی تاکنون توانسته است رضایت وخرسندی مردم رابه دست آوردوآیامردم ازشرایط سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وملی وبین المللی کنونی کشور خرسندند ؟

   

  آیاباتوجه به خواست مردم ووجودمنابع سرشارنفت وگازدرکشور،مسئولان موفق شده اند زندگی مردم رانسبت به گذشته بهبودبخشندورفاه وآسایش زندگی آنهارافراهم نمایند؟

   

  آیانظام برآمده ازانقلاب درابعادسیاسی،اجتماعی وفرهنگی توانسته است آنچه راکه مردم می خواسته اند وانتظارداشته اند مانندآزادی قلم،بیان،مطبوعات،اجتماعات وانتخات آزادنمایندگان ومدیران خودبرآورده نماید؟

   

  آیامردم پس ازانقلاب  درپناه نظام قضایی وامنیتی به حقوق شهروندی خود دست یافته اندواکنون می توانندبدون ترس ودغدغه وآزادانه ازحقوق طبیعی وخدادادی خودپاسداری نمایند؟وآیامردم دراین جهت  درحدمعقول ومعتدل به درجه رضایتمندی وخرسندی رسیده اند؟

   

  آیاتاکنون مسئولان ومدیران نظام دربرابرخواسته ها وانتظارات ونیازهای جامعه ومردم پاسخگوبوده اندوباتوده مردم رابطه صمیمی وتنگاتنگی دارند؟

   

  آیاباوجودسپری شدن چهل سال ازرویدادانقلاب اسلامی،نسل پرورده انقلاب ونظام، درگرایش وایمان به باورهای مذهبی ودینی ومعنوی واخلاقی بیش ازپیش  پای بندی وایمان ازخودنشان داده اند وجاذبه هاوایمان دینی درنسل پرورده انقلاب بیشتروبهترشده است وروحیه دین داری وپای بندی به معنویت واخلاق رابیش ازپیش بهبودبخشیده وتقویت نموده است؟

   

  آیا پس ازگذشتن چهل سال ازرخدادانقلاب اسلامی،مردم ازشرایط ووضع موجودرضایت دارندوهمچنان به باورهای خودنسبت به نظام وانقلاب خرسندووفادارندورفتارحاکمان نظام رادرسطح ملی وبین المللی درراستای خواست واراده ورضایتمندی خودمی دانند؟

   

  آیامسئولان ومدیران نظام جمهوری اسلامی درتصمیمات وبرنامه های ملی وبین المللی خود تاکنون به خواست ونظر ورضایتمندی مردم بهاداده وپای بندبوده اند؟

   

  این هامجموعه پرسشهایی است که مسئولان ومدیران نظام جمهوری اسلامی بایدبه آنهاپاسخ دهندوخواست ونظرمردم راشفاف وصادقانه درفضایی امن وآرام بشنوند.

   

  پاسخ مسئولان نظام به این پرسشهاهرچه باشد،بایدبه این نکته توجه داشت که مهمترین تعهدووظیفه یک نظام حکومتی برآورده کردن خواسته هاونیازهای مردم وبه دست آوردن خرسندی ورضایت خاطرآنهاست وازآنجاکه نظامهای حکومتی بایدبرآمده ازخواست واراده مردم ودرخدمت آنهاباشند،هیچ حکومتی حق نداردکه درسطح ملی وبین المللی راه وروشی درپیش گیردکه مردم آن جامعه ازآن راه وروش ناراضی ونگران شوند…….

   

  محمودمنطقیان۹۷/۱۱/۱۷

  انتهای خبر/
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  
  امروز دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • سه گزینه اصولگرایان گچساران و باشت از بین هفت کاندیدا چه کسانی هستند؟؟
 • فرماندار کهگیلویه مطرح کرد:جاده قلعه‌رئیسی به دیشموک چشم انتظار ردیف بودجه ملی است
 • حکایت پیرزن فلج در روستای مونه ، شهرستان لنده
 • بخشدار مرکزی کهگیلویه ؛ تنها منبع مالی دهیاری‌ها از منابع دولتی است
 • استفاده ابزاری از هنر و هنرمندان توسط تاجگردون/صندلی های تالار آزادی از هنرمند پر نمی شود
 • اظهارت نماینده گچساران و باشت در جلسه امروز علنی پارلمان+تصویر
 • همایش بزرگداشت سالروز ورود آزادگان در گچساران+تصاویر
 • « ۲۸ مرداد ۳۲ » و یک کودتای تمام عیار
 • لزوم ورود نماینده گچساران و باشت به پروژه ی آب شرب نآزمکان+تصاویر
 • تجمع سرباز معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران
 • گیر کردن مداد تراش در گلوی کودک یاسوجی/والدین مراقب کودکان خود باشند
 • بیمارانی که از نبود داروخانه در بیمارستان بی‌بی حکیمه گچساران رنج می‌برند
 • تحلیل سردار خورشیدی از نشست اصولگرایان گچساران و باشت/شهر را از دست دیو رها خواهیم کرد/مردم گچساران و باشت رای دهند که یک خانواده مولتی میلیاردر شود/همانگونه که امسال سال پایان خانواده های کشوری بود سال پایان خانواده های شهرستانی هم هست
 • زمین‌خواری در روز روشن در بویراحمد/غارت زمین‌های سروک برای ساخت ویلاها+فیلم
 • رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تغییر میکند
 • پیشنهاد جانباز گچسارانی به رییس شورا و شهردار باشت
 • مرگ زن ۳۰ ساله در جاده شهرک ولایت یاسوج
 • وداع باشکوه مردم با آمیر احمد تقوی+تصاویر
 • فرهنگ گردشگردي ؛ گردشگری ابزاری برای توسعه پایدار
 • پیام تسلیت رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پی رحلت حجت الاسلام تقوی
 •