طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۱ خرداد, ۱۳۹۷ | کد خبر : 79176 | نویسنده : sajad |
 •   

  فانوس زاگرس؛ چندی پیش بخش اول مصاحبه  اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی فانوس زاگرس با محمود منطقیان (اینجا بخوانید) از اصلاح طلبان شناسنامه دار کهگیلویه بزرگ منتشر شد. منطقیان در این پرسش و پاسخ به بیان برخی ابهامات و اختلافات درون جریانی اصلاح طلبان در کهگیلویه بزرگ پرداخت و به سوالات مطرح شده پاسخ داد. بخش […]

  1. فانوس زاگرس؛
  2. چندی پیش بخش اول مصاحبه  اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی فانوس زاگرس با محمود منطقیان (اینجا بخوانید) از اصلاح طلبان شناسنامه دار کهگیلویه بزرگ منتشر شد.
  3. منطقیان در این پرسش و پاسخ به بیان برخی ابهامات و اختلافات درون جریانی اصلاح طلبان در کهگیلویه بزرگ پرداخت و به سوالات مطرح شده پاسخ داد.
  4. بخش دوم  و ادامه مصاحبه محمود منطقیان  با فانوس زاگرس را در ذیل می خوانیم:
  5. عملکرد اقای هاشمی پور را چگونه ارزیابی  می کنید؟
  6. عملکرد ایشان راپس ازیک دوره باید مردم ارزیابی و ‌قضاوت کنندواین کارامروز با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، کار مشکلی است.
  7. بودجه ها خصوصابودجه های عمرانی،آموزشی،بهداشت و …ناچیزودیررس هستند وتلاشهای زیادحاصل چندانی ندارد .امروز اگر تلاش یک نماینده به نتیجه نرسدباتوجه به شرایط نامناسب اقتصادی توجیه پذیراست. تلاشهای نماینده برای نیازهاو کارهای عمرانی منطقه  زیاد است اما نمی توان گفت کارایی خیلی چشمگیرودرحدانتظاراست چون اقتصادکشورنابسامان وبیمار است ودرنهایت هردرختی را ازحاصل ومیوه آن می شناسند.
  8. جناب منطقیان،برخی ها پیروزی هاشمی پور را متوجه شما و حمایت های غیر مستقیم جنابعالی می دانند و از این جهت نیز مورد هجمه قرار گرفته اید.نظرتان چیست؟
  9. =درآن موقع با ارزیابی که ازشرایط موجودوزمینه اجتماعی داشتم به این نتیجه رسیدم که رقابت واقعی بین آقایان موحدوهاشمی است؛به همین دلیل به این تشخیص رسیدم که راه بی طرفی را اختیارکنم وخودرا درگیرانتخاباتی که مجموعه مابهره ای ازآن نمی برد ،نکنم.
  10. این بودکه درتمام مدت تبلیغات انتخاباتی وتاسه روزپس ازرای گیری دریاسوج ماندم ودخالتی درانتخابات کهگیلویه نکردم.اماکسانی هستندکه ازروی عقده های سیاسی ویامحلی وگروهی هنوزدست بردار نیستندوتهمت پرانی شان ادامه داردوهیچ دلیلی هم برای ادعای خودندارند.البته شاید بی طرفی ما در سود و یا زیان انتخاباتی گروهی، بی تاثیرنبوده واین دیگر دست من نبودوبه شرایط اجتماعی برمی گشت…
  11. کهگیلویه بزرگ در طول چهل سال اخیر بیش از سایر نقاط استان محروم مانده..علت را چه می دانید؟؟
  12. یکی از دلایل به فرهنگ خود مردم این منطقه بر می گردد که حقوق و خواسته هایشان را زیاد دنبال نمی کنند و  مطالبه گر جدی نبوده اند.دلیل مهم دیگر به مسئولان کشوری و استانی بر می گردد که همواره توجه عادلانه و مناسبی به مناطق استان نداشته اند و نگاه متوازن وتعادلی به مناطق استان باتوجه به جمعیت ومحرومیت  نکرده اند و هدف وبرنامه روشنی برای توسعه متوازن استان وشهرستانها درنظرنداشته اند.وبودجه های ناچیزاستانی به صورت طناب کشی دراستان اعمال می شده است وهمواره کهگیلویه ازاین نظرزیان دیده است.کهگیلویه باتوجه به جمعیت وعمق محرومیت، استحقاق ویژه داردکه هنوزدردسترسی به آن ناکام مانده است.
  13. جناب منطقیان مدت زمان زیادی از این چهل سال در دوره نمایندگی  آقای موحد بوده،اگر وی نماینده موفقی از نگاه هوادارانش بوده پس این همه محرومیت چه توجیهی دارد؟؟
  14. بیشتر نگاه ها براین است که جناب موحد بیشتر پیگیر کارهای شخصی مردم بوده است تاکارهای عام المنفعه وجمعی… ونهایتاکارنامه هرکس در داوری جمعی شکل میگیرد و ارزیابی می شود..
  15. البته رفع مشکلات شخصی، کاری انسانی وستوده است ودرمناطق محروم مردم به نیکی آن رامی پسندندلیکن کارهای سودمند جمعی جایگاه  برترومهم تری دارد.
  16. امامنصفانه بایدنگاه کرد و دید که درمان درد اقتصاد نابسامان کشورویامنطقه ای خاص فراترازحدتوان یک نماینده است.مناطق بخشی ازسرزمین ایران هستندکه ازبرنامه های کلان کشوراثر می پذیرند.بانبودن بودجه واعتبارلازم حل مشکل بیکاری وگرانی وتوسعه منطقه ای چگونه امکان پذیراست.مابه منزله شاخه ای ازدرخت کشورهستیم.وقتی آب کافی به درخت نرسد،شاخه هاهم آسیب خواهنددید.مابایدنگاه ریشه ای داشته باشیم ونه شاخه ای….. 
  17. به این ترتیب حضور و پیروزی موحد در انتخابات مجلس یازدهم را یک خطر می دانید؟
  18. =نتیجه انتخابات حاصل خواست واراده واقبال مردم است ونبایدآن رابه چشم خطرنگاه کردبلکه به انتخاب مردم بایداحترام نهادوازآن استقبال کرد. هرچنداکنون داوری برای انتخابات آینده زودهنگام است ومعلوم نیست تاآن زمان چه شرایطی پیش آیدوخواسته ونظر و حال ووضع مردم چگونه باشد…..
  19. بحث چینش مدیریتی در استان و نادیده گرفتن سهم کهگیلویه بزرگ را چطور ارزیابی می کنید؟؟
  20. کهگیلویه بزرگ ازجهت داشتن نیروهای انسانی کارآمدومتخصص وتوانمندپتانسیل خوبی دراستان داردودرمدیریت استانی هم بی بهره نیست.
  21. مدیران کل شرکت گاز،فرآورده های نفتی،فرهنگ وارشاداسلامی،امورآب استان، بهزیستی،ثبت احوال،اقتصادودارایی و………ازفرزندان کهگیلویه هستند.وروشن است که نقش نمایندگان،استانداران وزارتخانه ها،جریان های سیاسی ،شایستگی شخصی،وزورآوری نقش بازان ومعادلات قدرت و….درگزینش مدیران موثرند.اماجای تامل دراین است که باوجوداین همه  نیروهای شایسته استانی وشهرستانی سهم مادرمدیریت کلان کشوری ناچیزونادیده گرفته شده است.
  22. عملکرد اقای تاجگردون را چگونه ارزیابی می کنید؟؟
  23. در شهرستان گچساران کمترناظروحاضربوده ام اما آنچه  شنیده ام وبعضانمایان است این است که آقای تاجگردون در توجه به نیازهای حوزه خود از جمله در بخش عمرانی و به کارگیری نیروهای هوادار جریان اصلاحات موفق بوده است،بودجه های این حوزه به موقع تامین شده است وروندکاروتوسعه درحوزه گچساران نمودمستمروآشکاری داردودرکل آقای تاجگردون هم درمجلس وهم دراستان و حوزه انتخابیه خودنقش موثری ازخودنشان داده است لیکن این بدان معنانیست که نقش وکارهای ایشان قابل نقدوبررسی نباشد.هیچ انسانِ
  24. مصون ازخطایی تاکنون ازمادرنزاده است وبدین روی همه انسانهاوازجمله آقای تاجگردون نقدپذیرندواین نقداست که کاستی هارامی زدایدوبه کمال وهنرتبدیل می کند..
  25. آینده جریان اصلاح طلبی را در کهگیلویه چگونه ارزیابی می کنید؟؟
  26. درموردآینده جریان اصلاح طلبی درشهرستان کهگیلویه  به دونکته بایدتوجه کردیکی اینکه خودشاخص های جریان
  27. تصمیمات معقول وموثری اتخاذکنندوراه درست و مناسبی راباهمفکری وهمدلی درپیش گیرندودراین جاست که آینده این جریان به عملکردخودشان بستگی دارد.
  28. دوم توجه به نقش سیاستها وبرنامه های نظام حکومتی است که باتوجه به نقش شورای نگهبان درتاییدوردصلاحیتها، آینده جریان اصلاح طلبی درکشورومنطقه بستگی به آن داردواین اساس وپایه کاراست ومتاسفانه بسیاری ازدوستان ما نگاه ساده وپیش پاافتاده ای به توفیق ویاعدم توفیق جریان دارندوریشه را رهاکرده وبه شاخه چسبیده اندوباچشم پوشیدن ازآنچه درکل کشورمی گذرد،بیشتربه نقش افراددرمنطقه توجه می کنندوآن راعامل اصلی درناکامیها وشکستهابه حساب می آورند….این بیشتریک نگاه منطقه ای است ونه یک نگاه فراگیرکشوری…..
  29. گفتگو؛اکبر کرمی آبدهگاه/سجاد تقی پور/احسان دری

  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  2 نظر برای “در گفتگوی محمود منطقیان با فانوس زاگرس مطرح شد:از عملکرد عدل هاشمی و تاجگردون تا دلایل محرومیت و سهم مدیران کهگیلویه در استان و آینده اطلاح طلبی در کهگیلویه/ منطقیان:دخالتی درانتخابات دوره قبل کهگیلویه نکردم ، موحد کار شخصی می کرد نه عام المنفعه /بخش دوم”
  1. اصلاح طلب گفت:

   درآن موقع با ارزیابی که ازشرایط موجودوزمینه اجتماعی داشتم به این نتیجه رسیدم که رقابت واقعی بین آقایان موحدوهاشمی است؛به همین دلیل به این تشخیص رسیدم که راه بی طرفی را اختیارکنم وخودرا درگیرانتخاباتی که مجموعه مابهره ای ازآن نمی برد ،نکنم
   ا

   این بدترین و زشت ترین توجیهی است که یک فرد عامی می تواند داشته باشد خیلی خیلی متاسفم
   جناب لیدر آن که اصلاح طلب می خوانی اکنون پشت پرده از موحد حمایت می کند

   0

   0

  
  امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • آیین تودیع و معارفه مدیران آموزش وپرورش کهگیلویه برگزار شد+تصاویر
 • بازدید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم‌پزشکی استان از پروژه های حوزه سلامت بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت + تصاویر
 • رئیس دانشگاه یاسوج رسمأ انتخاب شد + جزئیات
 • “استاندار فقط خوب حرف می زند”
 • گزارشی از نشست شورای برنامه‌ریزی استان؛بررسی طرح الحاق روستاهای اطراف مرکز استان به شهریاسوج
 • حمله خرس به چوپان در منطقه طسوج چرام+عکس
 • اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در گچساران اهدا شد
 • تدبیرهایی برای عبور از خشکسالی در بام نفتی ایران
 • “دمپختک گوشت” و “شله ماشکی” کهگیلویه و بویراحمد ثبت ملی شد
 • دکتر شریعتی در همه زمانها و برای همه نسلها وجود دارد
 • رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه منصوب شد
 • “کم آبی و آبیاری چمن ها”
 • مهار آتش سوزی وسیع در تپه سلامت گچساران+تصاویر
 • “معنی ندارد تنها سه نفر برای استان تصمیم بگیرند”
 • سعید کریمی با پرسپولیس قرارداد چهارساله بست
 • غش بیش از حد تاجگردون سمت برخی چهره های قشقایی /”دو بالی که نباید چیده شوند”
 • زمین لرزه دوگنبدان را لرزاند+جزئیات
 • گزارش تصویری مراسم تشییع پیکر مرحوم نشاطی فر/تاجگردون:گچساران انسان بزرگی را از دست داد
 • فاز اول پل سوم بشار افتتاح شد+تصویر
 • بازسازی صحنه سرقت از طلافروشی در میدان هفتم تیر یاسوج+تصاویر
 •