طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷ | کد خبر : 78515 | نویسنده : sajad |
 •   

  فانوس زاگرس؛ مدیران ضعیف تاجگردون به قلم سیدجاسم دانشور   سیاست دنیای دروغ و منافع و فریب است دنیای تهمت وافترا دنیای به زیرکشیدن وبالارفتن دنیای صعودبه هرقیمتی وهستند .   اندک افرادی درسیاست که صادقانه و ایثارگرانه برای مردم گام بر میدارندولی این گامهامنافع بعضیها راله می کنددستهای پرتوقع را میفشاردوطبیعتااین دستهامنتظرو مترصدفرصتی هستندتااین […]

  فانوس زاگرس؛

  مدیران ضعیف تاجگردون

  به قلم سیدجاسم دانشور

   

  سیاست دنیای دروغ و منافع و فریب است دنیای تهمت وافترا دنیای به زیرکشیدن وبالارفتن دنیای صعودبه هرقیمتی وهستند .

   

  اندک افرادی درسیاست که صادقانه و ایثارگرانه برای مردم گام بر میدارندولی این گامهامنافع بعضیها راله می کنددستهای پرتوقع را میفشاردوطبیعتااین دستهامنتظرو مترصدفرصتی هستندتااین گامهاراکندواگرتوانستندازحرکت بازدارندهجمه هاهمچون زلزله های اخیربسوی تاج گردون شتاب گرفته اندوآسمان وریسمان رابه هم میدوزندتاتاج گردون رابه موضوعی متهم کنندویادرمسیله ای مقصرجلوه دهندوهرآنچه مشکلات درگچساران وباشت بخصوص بیکاری ازگذشته تاحال بوده به گردن اوبیاندازند.

   

  عده ای هم کمبودهای استان وحتی مشکلات عظیم اقتصادی راازچشم تاج گردون میبینندکه همه اینهابیانگر بغض وکینه نسبت به تاج گردون وعدم آگاهی ودانش سیاسی واقتصادی است که انتظارشان فراترازامکانات وتوان موجودکشور میباشدالبته سران وبزرگان این معترض و منتقدان تاج گردون بخوبی به این مسایل واقف هستند امافرافکنی می کنندوهدف آنها تحریک مردم نیازمندوجوانان بیکار میباشدکه قبلاگفته ام اگرقرارباشد طرحی وبودجه ای وراهکاری درمنطقه گشایش شودهیچ کس توانمندتربانفوذتروراغب ترازدکتر تاگ گردون برای به سرانجام رساندن آنهانداریم که بابررسی دقیق ولازم است تکرارکنم به حجم اعتبارات وپروژه های دردست اجرا به راحتی میتوان به نقش وتوانمندی تاج گردون پی بردبه جرات میگویم بعضی ازاین افراد به لایق بودن توانمندبودن وبی مانندبودن تاج گردون درامر نمایندگی ایمان مطلق دارندو میدانندقابل مقایسه باتاج گردون نیستند.

   

  ولی برای بازگشت منافع خودویااحتمالادرتصورواهی نماینده شدنشان حاضرهستندتمام منافع مردم راقربانی کنندونادیده بگیرندهرجاموفقیت هست ازنظرآنهاخودمدیران مسبب آن بوده اندهرجاکمبودهست تاج گردون راعامل آن می دانندبرای مثال وقتی اعتبارات میلیاردی تاج گردون به شهروشهرداری دوگنبدان تزریق میکردمخالفان میگفتند تلاشهای مودشهردارهست وقتی حقوق کارگران چندماه عقب افتادوتاج گردون درگیرکارهای مهم مجلس بودندهمانهاگفتندچراتاج گردون اعتباربرای حقوق کارگران شهرداری نمی دهد؟!

   

  هرچندمهندس زینل زاده چندین باربه اعتبارات ویژه تاج گردون درکنارتلاشهای خودشان اشاره کرده اند.مورددیگر اظهارات چندمرحله ای مهندس پاکدل میباشداول باعث افتخارهمه همشهریان است که ایشان دانش آموزنفراول استان هستندویک مدیرموفق وتوانمندکه به ایشان تبریک میگویم دربخش اول اظهاراتشان نکته ای توجهم راجلب کردکه ایشان فرمودنددکترتاج گردون پیشنهادکرده اندچند مدیررابرکنارکنند!! نوع بیان واستفاده ازواژگان بسیارمهم است که باخودفکرکردم بعیدمیدانم تاج گردون اینگونه صحبت کرده باشند حتمابرای آن واحدهامدیرانی را پیشنهادکرده اندوطبیعی است که مدیران قبلی بایدتغییربکنندواین امری طبیعی است چون مردم ازنماینده پیشرفت میخواهندو یک نماینده بااستفاده ازمدیران همفکرو البته متخصص وتوانمندمیتواندبه این هدف نایل گردد.

   

  این پیشنهادنه خلاف قانون ونه خلاف شرع میباشدحتی دربکارگیری نیرودرهر اداره یاپروژه ای تاج گردون مورداتهام وانتقادقرارمیگیرکه فامیلهای خودیاطرفداران خودراسر کارگذاشته است.

   

  متاسفانه ماگاهی ازدروغ استقبال میکنیم ولی صادقانه بگویم بین۱۰نفرنیرویک نماینده بایدباتشخیص اینکه ۲نفر از این ا فرادمستحق هستند یابه هردلیل دیگربتواندبه کاربگمارد مگردرمواردی که نیازبه آزمون و شرایط خاص باشدبه هرحال مردم هم انتظاراتی دارندوبایدپذیرفت نمیشودهمه انتظارات راهم برآورده کردوقبول کنیم یک نماینده ازهر گروه وحزبی باشدنیازبه رای مردم داردوآنهاهم انتظاراتی دارند ولی اگرازیک بکارگیری نیروی مثلا ۲۰نفره همه ازطوایف خاص باشند بله قابل انتقادمیباشدولی سراغ دارم تاج گردون افرادی رادر جاهایی مشغول به کارکرده که واقعافقیربوده اندونه ازطایفه پرجمعیت بودندنه خانواده بانفوذ.

   

  موردانتقاددیگرازتاج گردون ادعای بکارگیری مدیران ضعیف میباشد درسطح کلان مملکت هم رییس جهورممکن است وزیران یا استاندارانی انتخاب کندکه همه دریک سطح قابلیت وتوانمندی نباشندامادرتوانمندی مدیران نزدیک به تاج گردون اشاره می کنم به مهندس رحیمی فرماندارمحترم گچساران که جز۵فرماندار برترکشورشدندواخیراهم دراستان نفردوم معرفی شدندکه یقینابه خاطراینکه دکترظفری شهردارمحترم دوگنبدان حایزرتبه اول بخصوص درخدمات دهی به مهمانان نوروزی گردیدند نخواستند نفراول فرمانداران هم ازگچساران باشدکه هم به مهندس رحیمی وهم به دکترظفری تبریک میگوییم.

   

  درآموزش وپرورش آقای مهندس پورالحسینی ازمدیران برترکشورشدنددرجهادکشاورزی گچساران تغییرات عظیم وقابل توجه رامیبینیم دراداره امورآب آقای مهندس بهگام پروژه های ارزشمندی رادردست اجرادارد آقای عبدالخانی دراداره ورزش به مرورزمان رشدوپیشرفت قابل توجهی به مراکزورزشی داده اند آقای دکترنوروزی درسازمان برنامه ریزی وبو‍‍ وبودجه ازمدیران موفق وتوانمند بوده اند.

   

  آقای دکتر گوهرگانی باموفقیت دراداره جهادکشاورزی استان ورضایت وزارت کشاورزی ازایشان لیاقت خودرابرای معاونت اقتصادی استانداری نشان دادندوخیلی دیگرازمدیران خوب درگچساران وباشت واستان دربرابروجدانتان درچه دوره ای گچساران وباشت تااین اندازه مدیرواختیارات دراستان داشته است؟

   

  لازم است اشاره کنم درست است شهردار رادکترتاج گردون انتخاب نمی کنند امایقینااعضای محترم شهر باتوجه به بهبودخدمات رسانی به مردم وشهروحسن نیتی که دارند مشورتهایی باتاج گردون دارند.

   

  در همایش اخیرقشقاییهای محترم شماببینیدآقای دکترکریمی که حامی موثرتاج گردون میباشدضمن تشکرازتاج گردون واینکه باحمایت ایشان درحال حاضر ۴۶نفرازمدیران قشقایی دراستان وخارج ازاستان مشغول خدمت هستندازایشان انتقاداتی هم میکنندو میگویند دربعضی مواردانتظارات بیشتر است ویک خانم محترم باآرامش وطیب خاطربین جمعیت ازتاج گردون انتقادمیکنددرکدام دوره چنین اتفاقات ورفتارهایی سابقه داشته است؟

   

  درپایان ازتعددمطالب عذرخواهی میکنم ضرورت دیدم آنهارابیان کنم ونوشتن این مطالب بیانگراین نیست که دکترتاج گردون دررفتار ٬گفتاروبعضی ازتصمیماتشان اشتباه وایرادی ندارندبلکه هدف این است که بایدپذیرفت توانمندیها٬محاسن وموقعیت تاج گردون درمجلس وکشورامتیازاتی برای منطقه داردوخواهدداشت که با یک سری اشتباهات احتمالی یاکمبودهااز طرف ایشان نمیتوان به راحتی ازآنهاچشم پوشی کرد سعی کنیم پیشنهادات سازنده ودرجهت بهبود امورباشدبه امیدتوسعه بیشتروبهتر دیارمان

  برچسب ها :
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  7 نظر برای ““مدیران ضعیف تاجگردون””
  1. عدالت گفت:

   چرا می گوئید مدیران تاجگردون ؟؟؟واقعا چرا این کشور اینقدر بدبخت شده است که وزیرش برای رای آوردن در مجلس به نماینده این اختیارات را میده که چینش مدیران را خودش انجام بده …پس وزارت خونه این وسط هیچ کاره است ..اینجور باشه چه فرقی میکند با آن زمان خان و خان سالاری …لطفا فانوس زاگرس برای چینش مدیران که چرا نمایندگان انجام می دهند گزارشی تهیه کند …با تشکر

   1

   5
  2. جا دارد از زحمتهای خالصانه و دلسوزانه بخشدار محترم جناب مهندس اصطلاحی هم تشکر ویژه گردد.الحق عمران و ابادی و پیگیری مشکلات روستاها را مدیون این شخص باید بود

   2

   4
  3. شهروند گفت:

   احسنت بسیار عالی و بجا بود خدا رحمت کنه رفتگان شما رو که حرف حق زدید

   0

   1
  4. ناشناس گفت:

   گوهرگانی جهاد کشاورزی رو به………. حال میگویی مدیریت موفق؟اگه تاجگردون نبود گوهرگانی به درد کارشناس بودن هم نمیخورد

   0

   1
  5. دیل گفت:

   سرتاسر تملق وچاپلوسی بود.اتفاقا بدترین دوران گچساران دوران نمایندگی تاجگردون بوده وهست.به تنهایی اورا به زیر میکشم دراسفند۹۸

   0

   1
  6. نفتي دلسوز گفت:

   اخ چقد تملق چقد چاپلوسي
   حال ادم بهم ميخوره از اين متنها
   بس كنيد.

   0

   0
  7. ناشناس گفت:

   اگر این ها نمونه اند وای به بقیه مدیران

   0

   1

  
  امروز پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • بگذاريد هواي پاك جنگل و گندم زارهاي سبز در نفسمان موج بزند
 • رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس: بدهی ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی دولت است /تاجگردون: ۹۷ درصد مردم یارانه می‌گیرند
 • نامه جانباز گچسارانی به مدیرکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد
 • ضرورت احداث مرکز درمانی سوانح سوختگی در شهرستان گچساران
 • کارگروه مشورتی مربیان سرود استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار میگردد
 • نشست پشتیبانی برگزاری یادواره کشوری سرداران و شهدای بهمئی برگزار شد +تصاویر
 • انتظار ۱۳ ساله پایتخت طبیعت ایران برای ساماندهی زباله‌ها
 • مسدود شدن راه ارتباطی ۱۰۰ روستا در کهگیلویه و بویراحمد
 • ورودی های خاموش دهدشت و مخاطراتی که برای مردم دارد
 • آغاز بکار فست فود بین المللی ایرانویچ در گچساران +تصاویر
 • خروج ۲شهر کهگیلویه و بویراحمد از خشکسالی/ابلاغ مجوز ارتقای ۲۲۲دهیاری در استان
 • آماده‌باش دستگاه‌های عضو شورای بحران استان کهگیلویه و بویراحمد برای بارش‌های شدید در روز پنجشنبه
 • همایش منطقه ای معضلات و مشکلات ترافیکی با موضوعات فرهنگ رانندگی در گچساران برگزار شد+ حاشیه ها و تصاویر
 • عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام : طرح استانی‌شدن انتخابات در مجمع تشخیص رد شده است
 • ۷۳درصد تلفات در کهگیلویه و بویراحمد مربوط به عابرین پیاده است/ بیشترین تلفات درون شهری مربوط به عابران پیاده در گچساران است
 • تغییر یکی از معاونان استاندار کهگیلویه و بویراحمد
 • سیستم نوبت دهی کلینیک شهید مفتح یاسوج آفلاین است/وضعیت نامناسب نوبت دهی در کلینیک های یاسوج+تصاویر
 • روایت مدیر کل بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از سفر به یکی از محروم ترین مناطق استان و شرح ۳۰ساعت مشقتی که بر آنان گذشت+تصاویر
 • جوابیه مدیریت آب و فاضلاب روستایی شهرستان باشت به خبر ” نارضایتی اهالی خان احمد از نداشتن آب”
 • ماجرای تعطیلی کلینیک خیر ساز تاجگردون در باشت /مدیر بهداشت و درمان باشت:تذکر رئیس دانشگاه علوم پزشکی علت تعطیلی این کلینیک است
 •