طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ۱۹ شهریور, ۱۳۹۶ | کد خبر : 59989 | نویسنده : sajad |
 •   

  فانوس زاگرس؛ ادامه جنایات درگچساران وچرایی آن به قلم سیدجاسم دانشور     تا مدتی پیش موضوع سریال خودکشی هادرگچساران بحث روز بودکه خداراشکرماههاست این اتفاق نیافتاده است وامیدوارم هیچوقت هم تکرارنشود. دراین شرایط هم هرکس تجزیه وتحلیلی داشت وبه دلخواه خودفرد٬گروه یا …مقصرمی دانست.این اظهارنظرها پس ازفاجعه ی دردناک سرقت خونبارازطلافروشی مرحوم قدم خیر […]

  فانوس زاگرس؛

  ادامه جنایات درگچساران وچرایی آن

  به قلم سیدجاسم دانشور

   

   

  تا مدتی پیش موضوع سریال خودکشی هادرگچساران بحث روز بودکه خداراشکرماههاست این اتفاق نیافتاده است وامیدوارم هیچوقت هم تکرارنشود.

  دراین شرایط هم هرکس تجزیه وتحلیلی داشت وبه دلخواه خودفرد٬گروه یا …مقصرمی دانست.این اظهارنظرها پس ازفاجعه ی دردناک سرقت خونبارازطلافروشی مرحوم قدم خیر درخیابان بلادیان گچساران وبه قتل رسیدن وی ویکی ازفرزندان جوانش ومجروحیت فرزنددیگرایشان به اوج خودرسید وپرتیراژترین مقالات ونوشتارها دررسانه هارقم خوردونوک پیکان اکثرآنهاابتدامتوجه مهندس رحیمی فرماندارمحترم گچساران وسپس دکترتاج گردون نماینده محترم مردم گچساران وباشت بود که پرواضح بودنگارشان درصددآن هستندتاازآب گل آلودماهی بگیرند وبدون درنظرگرفتن واقعیات جامعه واینکه درهرشهر٬استان وکشوری ممکن است هرجنایتی صورت بگیردومسیولین مستقیم نظامی وانتظامی راموردبازخواست قراردهندچندین پله بالاتررفته وقلم ونیزه خودرابه سوی فرماندارگچساران ودکترتاج گردون نشانه گرفتند که اختلافات جناحی فاصله ی فکری وسیاسی یانقض ووجودهرمنافعی درآن موج می زدوضعیف ترین تفکرهم تشخیص میداداولویت آن قلمها حمله به تاج گردون ومهندس رحیمی بودنه امنیت جامعه.

   

  همانطورکه باهرخودکشی به تاج گردون طعنه می زدند. بارها به دوستان گفتم فعلانیازنیست پاسخ هرقلم ضعیف وکینه توز نسبت به تاج گردون رابدهیداین قلمهاتاوقتی سکوت می کنید بهایی ندارندبلکه باپاسخ شمادارای اهمیت و توجه می شوند.البته درزمان انتخابات قضیه فرق می کندپاسخگویی جهت عدم تاثیرگذاری آن مطالب انحرافی برروی مردم لازم است.دررابطه باانتقادازفرماندارهم درست است که ایشان بالاترین مقام اجرایی وامنیتی درشهرستان گچساران هستندولی بایدبپذیریم که وظایف تقسیم شده است وایشان مدیریت می کننداگرهمه اتفاقات رابخواهیم ازچشم فرماندارببینیم درصورت اشتباه یک آتش نشان بایدفرمانداررامقصربدانیم باقصوریک نگهبان اداره حراست شرکت نفت بایدفرمانداررامسبب آن بدانیم اگریک مامورنیروی انتظامی تخلف کردبایدفرماندارراموردانتقادقراردهیم که این رفتارباهیچ منطقی جوردرنمی آیدواگرقرارباشدباهراتفاقی فرماندارعوض شودهرچندماهی باید فرماندارتغییرکندآیاچنین چیزی ممکن است؟! آقای مهندس رحیمی فرماندارمحترم گچساران هم مانندهرمدیری ممکن است کامل نباشندودریک گستره ی وسیع مدیریتی شایدنقطه ای ازدیگرنقاط  دارای قوت لازم نباشدکه این امری طبیعی است.

   

  اماسرقت مسلحانه ازطلافروشی گچساران باتوجه به فیلمی که درفضاهای مجازی پخش شده درکمتراز۲دقیقه صورت گرفته وباتوجه به اینکه خیابان بلادیان مامورخاص وویژه ای نداردمستقیما کسی مقصرنیست وواقعانمیتوان برای هرچندپاساژ یک مامورگذاشت ولی میتوان طلا فروشی هارادریک خیابان مشخص سامان دهی کردآن وقت بصورت۲۴ساعت ازآن خیابان ومغازه هاوصاحبان آنهاواموالشان محافظت کرد.

   

  امادرحال حاضر تلاش مسیولین محترم بایدشناسایی ودستگیری متهمین باشدتاهم تسکینی برای خانواده محترم قدم خیری باشدوهم مردم گچساران به آرامش برسندوهم دیگرتبهکاران جرات چنین گستاخی پیدانکنند.من خودم درسال۷۸ شهرقم بودم درخیابان منتهی به حرم حضرت معصومه س نزدیک به غروب که خیابان وپیاده روهاپرازجمعیت بودازچندطلافروشی سرقت مسلحانه صورت گرفت که ۶نفرکشته و۸نفرمجروح شدندآن هم درشهرمهمی مانندقم .

  پس اتفاق درهرجایی ممکن است صورت بگیرد.امااتفاق تلخی که مجددا همه رادرغم واندوه فروبردشهادت یک تن ازماموران زحمتکش نیروی انتظامی به نام عبدالخالق فرزادیان بودکه درحین ماموریت درروستای شامبرکان ازتوابع گچساران رخ داد. جای تعجب است درچنین ماموریتی مهم ودرشب هنگام چگونه نیروهای مجرب انتظامی از نیروهای پوششی استفاده نکردند و مقاومت طرف یاطرفهای مقابل را درنظرنگرفتند؟!درهرصورت ارزش ازخودگذشتگی مامورین نیروی انتظامی برکسی پوشیده نیست اما مردم تاسرحدامکان خواهان انجام ماموریت باکمترین خسارت هستند .

   

   

  امانکته مهم این است که متاسفانه درجامعه مابیشتربه معلولهافکرکرده ایم وسخن رانده ایم وعلتهارانادیده گرفته ایم.هرجرم وجنایتی شدیدامحکوم است اماتا حالاگفته ایم چرایک نفردست به سرقت یاجنایت می زند؟ هیچ کس مجرم وخلافکاربه دنیانمی ٱید. یک نفراگردریک خانواده متوسط به دنیابیاید وشرایط معمول زندگی برایش فراهم باشداگرهمه خواسته هایش هم فراهم نباشد به یک یک زندگی متوسط رضایت می دهد.

   

  اماهستندجوانانی که بیکارهستند ازنظرخانوادگی هم مرفه نیستند میخواهندادامه تحصیل بدهند نمیتوانندمیخواهندازدواج کنند نمیتوانندمیخواهندماشین بگیرند نمیتوانندشایدگاهی بیمارشوندهزینه درمان هم نداشته باشندیاعزیزترین فرددرزندگی اش بین مرگ وزندگی باشدکاری ازدستش برنیاید.

   

  خیلی هامرگ عزیزخودراازنداری تحمل می کنند بیکاری رابه جان میخرند مجردی راتحمل میکنندبابی پولی می سازند ولی بعضیهانه یامعتادمیشوندیاخودکشی می کنند یادست به سرقت کوچک می زنندویادست به قاچاق موادمخدرمیزنندوبین هزاران نفریک یادونفرهم طغیان می کنند وازحدودانسانی وعاطفی کاملاخارج می شوندوآنگونه به خاطرمشتی طلاورسیدن به عقده هایشان یاهرچیزدیگروشایدنجات نزدیکانش جان دیگری رابگیرد. آیا تابه حال شده مسببان این فاصله طبقاتی رازیرسوال ببریم؟

   

  کسانی که درکمترین زمان ممکن با یک سفته میلیاردها تومان وام می گیرندومانع وام گرفتن هزاران جوان می شونددربروزچنین فجایعی سهیم نیستند؟ آیا کسانی که بارابطه واردات فلان کالارابه خوداختصاص میدهندودرسال میلیاردهادلاربه جیب می زنند ومانع این می شوندکه به جای یک نفرهزاران جوان باتشکیل تعاونی درسود واردات این کالامشارکت کنندوصاحب وشغل وهمسر وفرزندشوندمقصرنیستند؟

   

  آیاکسانی که چندشغله هستندوحاضرنیستندیکی ازپستهایشان رابه یک جوان بیکاروتحصیلکرده بدهددراین جنایات بی تقصیرند؟ٱیاکسانی که مسیولند و دربرابراین سواستفاده ها به موقع وقاطع بامتخلفان برخوردنمی کنندبخشی ازدلایل این فجایع نیستند.

  آیاپخش مرتب اختلاسهای میلیاردی ورانت خواری ازصداوسبماودیگررسانه نمیتواندازبین میلیونهاجوان بیکارونیازمندچندنفررابه مرزجنون برساندتابه هرخلاف وجنایتی دست بزنند؟!

  این مطالب دفاع ازجنایت وجنایتکارنیست بلکه بیان کننده این است که دربروزیک تخلف وجنایت تنهافردی که مرتکب آن شده مقصرنیست خیلی عوامل در خلق چنین جنایت وجنایتکارانی دخیل هستندشایدمن وشماهم بی تقصیرنباشیم.

  کمی به خودبیاییم.

   

   

   

   

   

  دیدگاهها برای این یادداشت بسته است.

  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟

  نظرات برای این مطلب بسته شده است.


  Sorry, the comment form is closed at this time.

  
  امروز پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • آیین تودیع و معارفه مدیران آموزش وپرورش کهگیلویه برگزار شد+تصاویر
 • بازدید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم‌پزشکی استان از پروژه های حوزه سلامت بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت + تصاویر
 • رئیس دانشگاه یاسوج رسمأ انتخاب شد + جزئیات
 • “استاندار فقط خوب حرف می زند”
 • گزارشی از نشست شورای برنامه‌ریزی استان؛بررسی طرح الحاق روستاهای اطراف مرکز استان به شهریاسوج
 • حمله خرس به چوپان در منطقه طسوج چرام+عکس
 • اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در گچساران اهدا شد
 • تدبیرهایی برای عبور از خشکسالی در بام نفتی ایران
 • “دمپختک گوشت” و “شله ماشکی” کهگیلویه و بویراحمد ثبت ملی شد
 • دکتر شریعتی در همه زمانها و برای همه نسلها وجود دارد
 • رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه منصوب شد
 • “کم آبی و آبیاری چمن ها”
 • مهار آتش سوزی وسیع در تپه سلامت گچساران+تصاویر
 • “معنی ندارد تنها سه نفر برای استان تصمیم بگیرند”
 • سعید کریمی با پرسپولیس قرارداد چهارساله بست
 • غش بیش از حد تاجگردون سمت برخی چهره های قشقایی /”دو بالی که نباید چیده شوند”
 • زمین لرزه دوگنبدان را لرزاند+جزئیات
 • گزارش تصویری مراسم تشییع پیکر مرحوم نشاطی فر/تاجگردون:گچساران انسان بزرگی را از دست داد
 • فاز اول پل سوم بشار افتتاح شد+تصویر
 • بازسازی صحنه سرقت از طلافروشی در میدان هفتم تیر یاسوج+تصاویر
 •