طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۱۰ آذر, ۱۳۹۴ | کد خبر : 2208 | نویسنده : sajad |
 •   

  شهرام نوروزی؛ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﻮﻧﺲ ﺍﺳﺘﺎﺩﺳﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻫﺒﺮ ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺑﻠﺸﻮﺋﯿﮑﻬﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﺍﯼ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۲۵۷ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ […]

  شهرام نوروزی؛

  ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺳﺖ؛
  ﯾﻮﻧﺲ ﺍﺳﺘﺎﺩﺳﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯽ
  ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻫﺒﺮ
  ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺮﺯﺍ
  ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺑﻠﺸﻮﺋﯿﮑﻬﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ .
  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﺍﯼ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۲۵۷ ﻓﺮﺯﻧﺪ
  ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺷﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﯿﺮﺯﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺎﻡ
  ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﻟﻘﺐ ﻣﯿﺮﺯﺍﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺍﺩﻧﺪ .
  ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺩﯾﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﻭ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭ
  ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ
  ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪ .
  ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﭖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ
  ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۲۹۳ ﺑﻪ ﺭﺷﺖ
  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻇﻠﻢ ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ
  ﺷﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﺯﺩ .
  ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯾﺨﻮﺍﻧﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ
  ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ
  ﻏﺮﺏ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺯﺩ .
  ﮔﯿﻼﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩ؛ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﺍﺩ؛ ﺑﺎ
  ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﯿﻼﻥ؛ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ
  ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ﻗﻮﻝ ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ .
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۲۹۹ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ
  ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﺎﺭﺍﻧﺶ ﺭﺍ
  ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ” ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻗﺮﺁﻥ ” ﺩﺍﺭ ﺯﺩﻧﺪ؛ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ
  ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﺪ .
  ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
  ﻫﻤﻮﻃﻨﺶ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﺦ ﺯﺩ
  ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ
  ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﮑﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ “ﺳﺮﻫﻨﮓ ” ﺷﻮﻧﺪ.

  برچسب ها :
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  8 نظر برای “کوچکی به بزرگی گیلان”
  1. گچي گفت:

   درود خدا بر مردان و زنان اين ديار

   0

   0
  2. ناشناس گفت:

   درود بر سلیقه و انتخاب موضوع شما

   0

   0
  3. ملک پور گفت:

   این هم ……. شده،

   0

   0
  4. بهنام محمدپور گفت:

   هر حرکتی که در راستای تقویت اقتدار ملی و انسجام ملی نباشد,محکوم به شکست است.

   0

   0
  5. نارگ موسی گفت:

   از دست طایفه شادگان چه مکری دادن

   0

   0
  6. نفتی گفت:

   بسیار زیبا.درود بر شما مهندس عزیز

   0

   0
  7. دوست گفت:

   درود بر شما ،به نظر شما میرزا یک قهرمان است یا یک تحزیه طلب ؟

   0

   0

  
  امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • رونمایی استاندار از تخلف شرکت پیشتیبانی امور دام کهگیلویه و بویراحمد در عدم توزیع مرغ منجمد در بازار
 • مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد
 • آقای مدیرکل:بیکارکردن ۴۸ نفر افتخار نیست /فکری اساسی به حال مشکلات ترافیک یاسوج کنید !
 • جمهوری اسلامی نسل سوم 
 • کمیته فنی و حقیقت یاب بررسی علل تخریب دستک دهانه پل سوم بشار یاسوج تشکیل می شود
 • دلاویز تا یک قدمی شرکت ملی گاز رفت و برگشت!؟
 • قهرمان گچسارانی حماسه سوسنگرد/”ابراهیم امیدبخش “عقاب تیز پرواز آسمان +تصاویر
 • جدیدترین تصاویر از آخرین وضعیت بحرانی پل سوم بشار یاسوج
 • راهکارهای مقابله با پدیده گرد و غبار در کهگیلویه و بویراحمد اجرایی می‌شود
 • معاون دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد/غلام نژاد جایگزین بابویی شد
 • جزییات ریزش پل سوم بشار یاسوج/ مدیرکل بحران استانداری:سازه پل سوم بشار ایمن است/ ریزش خاک بغلک پل/ دستور مدیرکل بحران برا رفع مشکل
 • معاون عمرانی استاندار از پیگیری و آزادسازی زمین‌های ایثارگران دهدشت و گچساران خبر داد
 • آیا تردد بر روی پل بشار یاسوج متوقف می شود؟/پلی که زیر آن آب است و روی آن نان!
 • وضعیت نامناسب برخی خیابانهای شهر یاسوج پس از بارش های اخیر/خیابانهایی که مسیل رودخانه شده بودند+تصاویر
 • سلیبریتی ها و جهان امروز
 • فرماندار لنده در گفتگو با فانوس زاگرس مطرح کرد: دخالت و توقعات بیجای شوراها یکی از مشکلات شهرداری ها است / دهیاران ” ده یارند” اما یاری دهنده ای ندارند! / تفاوت عجیب یک نیروی نهضتی با یک دهیار!
 • بلند بودن بخت کهگیلویه ی بزرگ
 • بازدید شبانه فرماندار چرام از جاده سرفاریاب- یاسوج
 • بالا آمدن تراز آب سد کوثر گچساران
 • مسدود شدن حساب شهرداری یاسوج به دلیل بدهی ۱۱ میلیاردی به شرکت گاز/ اجرای طرح گردشگری آبشار یاسوج
 •