طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۱۰ آذر, ۱۳۹۴ | کد خبر : 2208 | نویسنده : sajad |
 •   

  شهرام نوروزی؛ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﻮﻧﺲ ﺍﺳﺘﺎﺩﺳﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻫﺒﺮ ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺑﻠﺸﻮﺋﯿﮑﻬﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﺍﯼ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۲۵۷ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ […]

  شهرام نوروزی؛

  ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺳﺖ؛
  ﯾﻮﻧﺲ ﺍﺳﺘﺎﺩﺳﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯽ
  ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻫﺒﺮ
  ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺮﺯﺍ
  ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺑﻠﺸﻮﺋﯿﮑﻬﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ .
  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﺍﯼ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۲۵۷ ﻓﺮﺯﻧﺪ
  ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺷﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﯿﺮﺯﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺎﻡ
  ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﻟﻘﺐ ﻣﯿﺮﺯﺍﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺍﺩﻧﺪ .
  ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺩﯾﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﻭ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭ
  ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ
  ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪ .
  ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﭖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ
  ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۲۹۳ ﺑﻪ ﺭﺷﺖ
  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻇﻠﻢ ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ
  ﺷﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﺯﺩ .
  ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯾﺨﻮﺍﻧﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ
  ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ
  ﻏﺮﺏ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺯﺩ .
  ﮔﯿﻼﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩ؛ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﺍﺩ؛ ﺑﺎ
  ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﯿﻼﻥ؛ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ
  ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ﻗﻮﻝ ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ .
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۲۹۹ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ
  ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﺎﺭﺍﻧﺶ ﺭﺍ
  ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ” ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻗﺮﺁﻥ ” ﺩﺍﺭ ﺯﺩﻧﺪ؛ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ
  ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﺪ .
  ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
  ﻫﻤﻮﻃﻨﺶ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﺦ ﺯﺩ
  ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ
  ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﮑﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ “ﺳﺮﻫﻨﮓ ” ﺷﻮﻧﺪ.

  برچسب ها :
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  8 نظر برای “کوچکی به بزرگی گیلان”
  1. گچي گفت:

   درود خدا بر مردان و زنان اين ديار

   0

   0
  2. ناشناس گفت:

   درود بر سلیقه و انتخاب موضوع شما

   0

   0
  3. ملک پور گفت:

   این هم ……. شده،

   0

   0
  4. بهنام محمدپور گفت:

   هر حرکتی که در راستای تقویت اقتدار ملی و انسجام ملی نباشد,محکوم به شکست است.

   0

   0
  5. نارگ موسی گفت:

   از دست طایفه شادگان چه مکری دادن

   0

   0
  6. نفتی گفت:

   بسیار زیبا.درود بر شما مهندس عزیز

   0

   0
  7. دوست گفت:

   درود بر شما ،به نظر شما میرزا یک قهرمان است یا یک تحزیه طلب ؟

   0

   0

  
  امروز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • به بهانه سالگرد سقوط هواپیما ؛ از دل سوختگان قبرستان شرف آباد تا دل باختگان ستاره ی شهر
 • “رای ناجوانمردانه” و “دفاع ناجوانمردانه”
 • واکنش و انتقاد وکیلی از اظهارات تاجگردون؛ برچسب سیاسی به مخالفین، شیوه جوانمردانه‌ای برای دفاع نیست
 • واکنش مسئول دفتر نماینده کهگیلویه بزرگ به خبر منتشر شده در فانوس زاگرس
 • پیام تبریک مدیر بهداشت و درمان لنده به سیدکامل تقوی نژاد
 • لکنت زبان جامعه برای بیان دیدگاه‌هایش باید از بین برود/ مسئولان به جای پاسخگویی به توجیه بسنده می‌کنند/ می‌خواهیم در چارچوب نظام قدم برداریم
 • سد شاه قاسم در یاسوج جان دوباره گرفت+تصاویر
 • تجلیل از معلم دیشموکی که روزی ۸ بار دانش‌آموزان را از رودخانه خروشان عبور می‌دهد
 • شنیده ها ؛ ایجاد شکاف در تشکیلات نماینده کهگیلویه بزرگ
 • کشف ۱۲۷کیلوگرم مواد مخدر در گچساران
 • قاچاق دام زنده و بازار رها شده گوشت در کهگیلویه و بویراحمد ؛ قیمت گوشت ۸۵هزارتومان
 • یک کهگیلویه و بویراحمدی  معاون توسعه وزارت بهداشت شد+جزییات
 • گشایش خانه مهر در کلینیک مددکاری اجتماعی بهزیستی گچساران+تصاویر
 • بوی تفرقه در گچساران و باشت می آید!!
 • کشف احشام قاچاق در گچساران
 • مراسم بزرگداشت جان‌باختگان حادثه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج برگزار می‌شود
 • گشت و گذار “تاجگردون” در دیار علیمراد جعفری /اگر نگویند این طرح ها را ماقبلا پیشنهاد داده بودیم؟!+تصاویر
 • شکست تیم صدر نشین هندبال کشور مقابل تیم هندبال فراز بام خائیز دهدشت
 • بازارچه موقت عرضه و فروش صنایع دستی در کهگیلویه و بویراحمد راه‌اندازی می‌شود
 • احتمال حضور سید باقر موسوی در انتخابات آینده مجلس
 •