طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۱۰ آذر, ۱۳۹۴ | کد خبر : 2208 | نویسنده : sajad |
 •   

  شهرام نوروزی؛ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﻮﻧﺲ ﺍﺳﺘﺎﺩﺳﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻫﺒﺮ ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺑﻠﺸﻮﺋﯿﮑﻬﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﺍﯼ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۲۵۷ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ […]

  فانوس زاگرس؛

  شهرام نوروزی؛

  ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺳﺖ؛
  ﯾﻮﻧﺲ ﺍﺳﺘﺎﺩﺳﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯽ
  ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻫﺒﺮ
  ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺮﺯﺍ
  ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺑﻠﺸﻮﺋﯿﮑﻬﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ .
  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﺍﯼ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۲۵۷ ﻓﺮﺯﻧﺪ
  ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺷﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﯿﺮﺯﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺎﻡ
  ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﻟﻘﺐ ﻣﯿﺮﺯﺍﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺍﺩﻧﺪ .
  ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺩﯾﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﻭ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭ
  ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ
  ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪ .
  ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﭖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ
  ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۲۹۳ ﺑﻪ ﺭﺷﺖ
  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻇﻠﻢ ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ
  ﺷﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﺯﺩ .
  ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯾﺨﻮﺍﻧﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ
  ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ
  ﻏﺮﺏ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺯﺩ .
  ﮔﯿﻼﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩ؛ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﺍﺩ؛ ﺑﺎ
  ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﯿﻼﻥ؛ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ
  ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ﻗﻮﻝ ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ .
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۲۹۹ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ
  ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﺎﺭﺍﻧﺶ ﺭﺍ
  ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ” ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻗﺮﺁﻥ ” ﺩﺍﺭ ﺯﺩﻧﺪ؛ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ
  ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﺪ .
  ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
  ﻫﻤﻮﻃﻨﺶ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﺦ ﺯﺩ
  ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ
  ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﮑﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ “ﺳﺮﻫﻨﮓ ” ﺷﻮﻧﺪ.

  انتهای خبر/
  برچسب ها :
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  8 نظر برای “کوچکی به بزرگی گیلان”
  1. گچي گفت:

   درود خدا بر مردان و زنان اين ديار

   0

   0
  2. ناشناس گفت:

   درود بر سلیقه و انتخاب موضوع شما

   0

   0
  3. ملک پور گفت:

   این هم ……. شده،

   0

   0
  4. بهنام محمدپور گفت:

   هر حرکتی که در راستای تقویت اقتدار ملی و انسجام ملی نباشد,محکوم به شکست است.

   0

   0
  5. نارگ موسی گفت:

   از دست طایفه شادگان چه مکری دادن

   0

   0
  6. نفتی گفت:

   بسیار زیبا.درود بر شما مهندس عزیز

   0

   0
  7. دوست گفت:

   درود بر شما ،به نظر شما میرزا یک قهرمان است یا یک تحزیه طلب ؟

   0

   0

  
  امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در معدن فسفات چرام سرمایه گذاری می شود
 • بازدید مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از شرکت آسه یاسوج+عکس
 • مجتمع دال دنا فاقد مجوز احداث بوده
 • اظهارات محمدرضا عارف درباره رفع حصر،پرونده محمدرضا خاتمی و رویکرد صداوسیما
 • لشکرکشی اصولگرایان در مقابل تاجگردون
 • گزارش عدل هاشمی پور از سفر کمیسیون انرژی مجلس به کره جنوبی
 • گزارشی از نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد با وزیر نفت
 • چرا کوچ ؛ تشریح برگزاری جشنواره کوچ استان کهگیلویه و بویراحمد
 • سرپرست شرکت پتروشیمی گچساران منصوب شد
 • خبر انتخاباتی عضو شورای شهر یاسوج/گزینه نهایی اصلاح طلبان بویراحمد و دنا مشخص نشده است
 • مرگ تدریجی میراث کهن کهگیلویه
 • پیام تسلیت رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور در پی ضایعه درگذشت رئیس هیئت وزنه برداری گچساران
 • تیم فوتبال شهرداری یاسوج به لیگ دو بر می گردد
 • هرگز “جَر بی آقا” نکنید ؛ توانایی فردی و اجرایی مهمتر از پشتوانه قومی و جناحی
 • تصویب پیشنهاد نماینده گچساران و باشت در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
 • حوادث در کهگیلویه و بویراحمد جان ها می ستاند/هفت کشته و سه زخمی در یک روز
 • از برگزاری نشست شبانه تا حضور در مراسم یک بزرگمرد قشقایی/خیمه زینل زاده درایل قشقایی
 • ماجرای “شیرینی الف ” شعبه یاسوج ؛ سناریو یا واقعیت؟؟!! / لزوم ورود استاندار به موضوع پیش آمده
 • یادداشت عدل هاشمی پور در واکنش به سفر نماینده بویراحمد و دنا در روستای آجم
 • عضو شورای روستای پاتاوه آجم دیشموک:مسئولان کهگیلویه بزرگ ما را فراموش کرده اند/سفر نماینده بویراحمد و دنا انتخاباتی نبود
 •