طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۱۰ آذر, ۱۳۹۴ | کد خبر : 2208 | نویسنده : sajad |
 •   

  شهرام نوروزی؛ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﻮﻧﺲ ﺍﺳﺘﺎﺩﺳﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻫﺒﺮ ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺑﻠﺸﻮﺋﯿﮑﻬﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﺍﯼ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۲۵۷ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ […]

  شهرام نوروزی؛

  ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺳﺖ؛
  ﯾﻮﻧﺲ ﺍﺳﺘﺎﺩﺳﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯽ
  ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻫﺒﺮ
  ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺮﺯﺍ
  ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺑﻠﺸﻮﺋﯿﮑﻬﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ .
  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﺍﯼ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۲۵۷ ﻓﺮﺯﻧﺪ
  ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺷﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﯿﺮﺯﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺎﻡ
  ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﻟﻘﺐ ﻣﯿﺮﺯﺍﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺍﺩﻧﺪ .
  ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺩﯾﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﻭ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭ
  ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ
  ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪ .
  ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﭖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ
  ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۲۹۳ ﺑﻪ ﺭﺷﺖ
  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻇﻠﻢ ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ
  ﺷﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﺯﺩ .
  ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯾﺨﻮﺍﻧﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ
  ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ
  ﻏﺮﺏ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺯﺩ .
  ﮔﯿﻼﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩ؛ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﺍﺩ؛ ﺑﺎ
  ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﯿﻼﻥ؛ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ
  ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ﻗﻮﻝ ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ .
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۲۹۹ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ
  ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﺎﺭﺍﻧﺶ ﺭﺍ
  ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ” ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻗﺮﺁﻥ ” ﺩﺍﺭ ﺯﺩﻧﺪ؛ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ
  ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﺪ .
  ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
  ﻫﻤﻮﻃﻨﺶ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﺦ ﺯﺩ
  ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ
  ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﮑﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ “ﺳﺮﻫﻨﮓ ” ﺷﻮﻧﺪ.

  برچسب ها :
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  8 نظر برای “کوچکی به بزرگی گیلان”
  1. گچي گفت:

   درود خدا بر مردان و زنان اين ديار

   0

   0
  2. ناشناس گفت:

   درود بر سلیقه و انتخاب موضوع شما

   0

   0
  3. ملک پور گفت:

   این هم ……. شده،

   0

   0
  4. بهنام محمدپور گفت:

   هر حرکتی که در راستای تقویت اقتدار ملی و انسجام ملی نباشد,محکوم به شکست است.

   0

   0
  5. نارگ موسی گفت:

   از دست طایفه شادگان چه مکری دادن

   0

   0
  6. نفتی گفت:

   بسیار زیبا.درود بر شما مهندس عزیز

   0

   0
  7. دوست گفت:

   درود بر شما ،به نظر شما میرزا یک قهرمان است یا یک تحزیه طلب ؟

   0

   0

  
  امروز پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • گزارش تصویری مراسم عزاداری عاشورای حسینی کهگیلویه و بویراحمدی های مقیم تهران
 • مراسم روز عاشورا در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد به روایت تصویر
 • گزارش تصویری مراسم روز عاشورا در گچساران
 • نماینده بویراحمد و دنا:از افتخارات من این است کسی دیگر نمی گوید در بهزیستی و کمیته امداد پشت نوبت هستم
 • گلایه برخی خبرنگاران چرامی از مدیر آموزش و پرورش این شهرستان
 • آیت الله ملک حسینی در گچساران:رقابت های زشت و نکبت بار باوی بویراحمدی دراستان!/ امروز خیلی ها به جان هم افتاده اند!؟/ بی تدبیری ها بیداد کرده است
 • حاشیه سازی برای تیم فوتبال نفت و گاز گچساران/نیکبخت می ماند
 • گزارش تصویری از موکب حضرت زینب (س) در شلالدون باشت
 • بازدید آیت الله ملک حسینی از تأسیسات نفتی گچساران+تصاویر
 • نشست صمیمی مدیرآموزش و پرورش چرام با اصحاب رسانه+تصاویر
 • مشمولان قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در کهگیلویه و بویراحمد خداحافظی میکنند!
 • اصولگرایان گچساران/در به در به دنبال “اتحاد”
 • سفر مدیر کل مدیریت بحران استان به شهرستانهای کهگیلویه، چرام و باشت /محمدی تبار:صفر تا صد اعتبارات را نظارت می کنم+تصاویر
 • گناهان واقدامات نابخشودنی غلامرضا تاجگردون
 • گعده اصلاح طلبان و دور باطل!
 • امام جمعه باشت مطرح کرد:دفتر نماینده و لیدرها بر مسؤولان باشت اشراف دارند
 • نظر نماینده گچساران و باشت در خصوص وضعیت شهردار تهران
 • دوئل کامرانی ؛ منطقیان، گُسل در تفکر اصلاح طلبان
 • شکست نفت گچساران از استقلال رامشیر
 • انشقاق اصلاح طلبان کهگیلویه تمامی ندارد/اصولگرایان پیروز آینده انتخابات کهگیلویه بزرگ
 •