طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه 29 مارس, 2021 | کد خبر : 130604 | نویسنده : فانوس زاگرس |
 •   
 •     به یاد مرد ادب و فرهنگ به مناسبت سالروز درگذشت کی عطا طاهری   محمود منطقیان ؛    امروزدوشنبه سیزدهم فروردین ماه سال۹۷، شهردهدشت به دلیل سیزده بدَرخلوت وبی صداشده وازغرش خودروها و شلوغی و آمد و رفت درآن خبری نیست .خیابانها ساکت وآرام اندوفارغ ازسر و صدا و غوغاو برو و بیا.اماخودترجیح […]
 • فانوس زاگرس؛

   

   

  به یاد مرد ادب و فرهنگ

  به مناسبت سالروز درگذشت کی عطا طاهری

   

  محمود منطقیان ؛ 

   

  امروزدوشنبه سیزدهم فروردین ماه سال۹۷،

  شهردهدشت به دلیل سیزده بدَرخلوت وبی صداشده وازغرش خودروها و شلوغی و آمد و رفت درآن خبری نیست .خیابانها ساکت وآرام اندوفارغ ازسر و صدا و غوغاو برو و بیا.اماخودترجیح دادم که دراین روز درخانه بمانم وآرام باشم وباکتاب ماندگار”کوچ کوچ”کی عطاطاهری تنها وهمدم وهمنشین شوم واز نوشته های دل نواز و دردمندانه وسوزناک این آموزگارنازنین بهره ها جویم.خاطرات ویادداشتهای مردی که بیانگر حادثه ها و رویدادها و آزمونهای تلخ وسخت وگاه شیرین و دلنواز زندگی پرفرازونشیب گذشته بود وگاه تامغزاستخوان واعماق روان نفوذمی کردوآدم رابه دنیای دیگری می بردواشکها را ازچشمها روان وبغضها رادرگلو می ترکاند.

  امروزبا همدم شدن دوباره درکتاب” کوچ کوچ”لحظاتی از این دنیایی که اهل سیاست وجاه وشهرت ومال ساخته اند و دودستی به آن چسبیده اند،دورماندم وفارغ شدم وبه بزرگی عطاطاهری وسرنوشت مردمی اندیشیدم که فقرفرهنگی واقتصادی و تعصب وخشونت وناپایبندی به آیین وقانون وحقوق یکدیگر،همواره برایشان دردسرها و سختی ها آفریده وازآنچه برسرشان آمده چندان درس نگرفته اندودامن ازدست دشواریهاوگرفتاریها وناسازگاریها وهدردادن زمانهاو فرصتهاهنوزرهانکرده اندو راه درازی تارسیدن به قانون مداری ورعایت حقوق یکدیگر و پای بندی به آزادی ودادگری برای همه انسانها، درپیش دارند.

  کی عطاطاهری انسانی بودکه درشرایط و محیطی که بیشتر دلبستگی شان به تفنگ واسب وییلاق وقشلاق وستیزه برسرآب،

  زمین،چراگاه ویورد و زناشویی و…بودو

  تعصب منطقه ای وقومی گاهی آنهاراروی در روی هم وبه ستیزه وتازه کردن کینه های دیرین وانتقام وامی داشت زیست، لیکن به جای تعصب ورزیدن وتفنگ به دست گرفتن وکین خواهی، به سراغ قلم وکتاب وفرهنگ و سخن وگفتگوواندیشه واخلاق وانسانیت ومدارا رفت ودانش وخردونیک منشی را برگزیدوراهش را ولوتنهاویاباهمرهان اندک، ازدیگران جداکرده وچراغ دانش وخردرا دراین

   محیط پرآشوبِ اجتماعی برافروخت

  وآموزش وتربیت راکلیدگشایش درهای

  فروبسته وزیانباروآزاردهنده دیدودریافت که چاره کارها وگرفتاریها، تنهاازراه دانش وفرهنگ واخلاق وانسانیت درمان پذیراست وروشهای احساسی وتعصب وخشونت وخودکامگی وسرکوب ودیگرآزاری هرگزراه حل مناسب و پاسخگو برای دردها وآلام بشری و انسانی نیست؛بلکه بایدازراههای خردمندانه وانسانی وفرهنگی نیازهای فردوجامعه رابرآورد وبه حقوق انسانی وجامعه سالم وآرام رسید.کوچ کوچ به درستی رنجنامه این دیار و آیینه تمام نمای ریشه سرنوشت

  ودردهای جامعه عشیره ای ومردمی است که برای زندگی خود در راههای نادرست ونامناسب گام نهاده اند و نه تنها درمانی برای دردهای خود نیافته اند،بل همواره دراین راهها،دردی بردردهای پیشین خویش نیز افزوده اند. و مردمی که دست از تعصب و خشونت و کینه ورزی به گمان خود برای درمان درد هایشان برنمی داشتند ونمی دانستند که این درمان خود دردی است افزون بر دردهای دیگر.

  او به ماآموخت که دیکتاتوری وزورمداری وخشونت، هرگزبه آرامش وخرسندی وترقی وسلامت فردوجامعه نمی انجامدوراه به دیاردرستی وراستی نمی برد.درسرزمین کهگیلویه وبویراحمدآموزگاران زیادی درروزگارنیاز

  وفقر،چراغ دانش وآموزش را برافروختندو فرزندان این دیارراازبی خبری وناآگاهی رهاندندومحیط را با دانش خود روشنایی بخشیدند،لیکن کی عطاطاهری دراین میانه نقشی ممتازوبرجسته وکم مانندداشت وهنرها

  وشایستگیهای فراوان ازاوسرزدوتجلی کردکه بایدبه نقش های ماندگاراین مردِنیک بیشتراندیشیدوقدروجایگاه اورابیشترشناخت وپاس داشت وازافکاروکردارویادگارهای اوبهره بیشتر برد.امروز در دفترخاطرات این آموزگارِ فرهنگ، دردوعشق وآدمیت وپایداری واندیشه وهنرورازماندگاری رادیدم وبه

  یاداو اشکها ریختم واندوه خوردم و

  افسوس که درزمان حیاتش نتوانستم بیشتراورادریابم وازباردانش وتجربه هایش درس آموزم وبهره وافرگیرم.

  .ونیک دانستم که مردان نیک همواره راهشان به روی انسانهاگشوده است وهمواره آموزگارندوزندگیشان مرز و پایان ندارد.

  کی عطاطاهری ازبزرگ مردانی بودکه نیک زیست وهمچنان که درروزگارحیاتش آموزگارومردعرصه فکروفرهنگ واخلاق وادب وسخن وفروتنی وشکیبایی ومردم نوازی وصلح ودوستی وخردمندی بود،بعدازاین نیزراهش،چراغ راه آیندگان وآنهایی خواهدبودکه درپی درستی وراستی ونیکی وآزادگی وانسانیت وفرهنگ وداد وخرد اند وحقوق انسانی راپاس می دارندوبه گفته حافظ:

  “هرگزنمیردآنکه دلش زنده شدبه عشق.

   

  ثبت است بر جریده عالم دوام ما”

  ************

   کی عطاطاهری نزدیک به یک قرن درمیان مازیست،زیروبم زندگی مارا آزمود و درک کرد،باخوشیهاوناخوشیهای ما انس داشت،حال ودردجامعه خویش رادریافت،شادی وغمهای مارا نظاره 

  کردوچشیدودرهرکجابا

  ماهمدل وهمراه وهمزبان وهمدردبودوباسخنش وقلمش دردهاوناکامیهای مردم جامعه خویش رابازگفت ونگاشت وپس ازسالها تجربه ی خوشیهاوناخوشیها ودیدن وحس کردن خوبیهاوبدیهای زندگی بارسفربست وبه جهان دیگرکوچ کرد.اوکه خاطراتش باکوچ گره خورده بود،خودنیز به قانون ابدی کوچ، گردن نهادودراین کوچ بزرگ روحش ازجهان خاکی وگذران آزاد و رهاگردید.

  آن مردعرصه فرهنگ وادب و جامعه،

  هرچندازمیان مارفت لیکن خاطره های بسیاربرجای گذاشت ودلهای اهل ادب وفرهنگ وتوده مردم راسوگوار و اندوهناک کردوباخودبرد.

  ادب،بزرگ منشی،مردم مداری،متانت وقار،آزاداندیشی،دانش دوستی ودانش افزایی،خردمندی،پیوند

  بافرهنگ وجامعه

  ولایه های اجتماعی وسخن نغزوافکاربلند

  وانسانی میراث بزرگ ویادگارگرانبهای آن مردبزرگ بود.اوهرگزبه کهنگی ودرجازدن ودرجای ماندن تن درنداد و ازاندیشه نو

  وهمگامی بانوگرایی وپیشرفت زمانه بازنایستاد و بازپس نماند.او علی رغم گذرسال وماه، پیوسته بامنش واندیشه بهاری وتازه زیست وازقافله دانش وتمدن ونواندیشی دورنشد.اوتابودهمگام بادگرگونیهای زمانه پیش تاخت وجامه ی کهنگی براندیشه خودنپوشید و بدین روی تابودزنده وبه روزبودوازتبارزنده دلان..

  همان زنده دلانی که سعدی بزرگ،بزرگشان می دارد و

   به جان وبزرگیشان سوگندمی خورد:

   

  “به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود

   

  نیرزدآن که دلی را زخود بیازاری”

   

  کی عطاطاهری به همگان آموخت که زندگی عشق است ودیده گشودن وپیش رفتن وبادیگران پیوندداشتن وشمع محفل بودن وآموختن وآموختن ودرعین حال خودبودن ورنگ محیط نپذیرفتن و

  جان و روان را به نیکی آراستن وبه بدیهای زمانه دل ودست نیالودن. 

  کی عطاطاهری درمحیطی اجتماعی به

  پیشواز قلم وکتاب وفرهنگ شتافت که خشونت وتعصب وبرادرکشی وستیزه را

  ازنیاکان خودبه ارث برده بودندوبعضا

  جنگ ودرگیری وجدال رابرسرملک وآب

  وریاست وبرتری جویی برای خود افتخار

  می شمردندوکینه ودشمنی رابه نسلهای پس ازخود می آموختندومنتقل می کردند.

  ونیک بایددانست که هرچندکی عطاطاهری ازمیان مارفت،لیکن دفتر

  معرفت ودرسهای پندآمیزش به روی جویندگان فرهنگ ونیک منشی وانسان دوستی گشوده است وهرکس می تواندبه فراخورتوان ودریافت خویش،ازاین دفتر

  راه جویدوبهره گیردوهنربهترزیستن رابیاموزد.

   

  “مرگ رادرکوی خوبان راه نیست

  جاودان شدآنکه دردلهابزیست”

   

  یادش گرامی وزنده باد

   

  انتهای خبر/
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  
  امروز پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • ضرب و شتم نیروهای اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد+تصویر
 • چرا مجمع گره کور FATF را باز نمی‌کند؟
 • رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد : بودجه سال جدید استان ۱۴۵۱ میلیارد تومان است/افزایش ۵۶ درصدی بودجه کهگیلویه و بویراحمد در لایحه ۱۴۰۰
 • جامعه دچار بی‌آیندگی است
 • روحانیون مخالف روحانی به تهران رسیدند!
 • حکایت یک ساقی دربار خوانین باشت
 • آمریکا، حمایت ایران ازحوثی‌ها را چشمگیر می‌داند
 • دادستان باشت اعلام کرد؛ برخورد قانونی در انتظار اصناف متخلف از مصوبات ستاد کرونا
 • یادداشت سید قدرت الله حسینی پیرامون حواشی اخیر در فضای مجازی
 • روحانی باید به دادگاه احضار شود
 • روایتی از شادیِ یک نماینده درباره آماركشته‌های حوادث آبان
 • روحانی: در مذاکرات، نظری به انتخابات نداریم
 • تشریح آخرین وضعیت کرونا در گچساران/فوت سه بیمار در ۲۴ ساعت گذشته
 • علل کاهش مشارکت مردم و راهکار افزایش آن
 • هشدار فرمانده سنتکام درباره پهپادهای ایران
 • احیای برجام کار سخت‌تری را می‌طلبد
 • ۶ استاد دانشگاه یاسوج در فهرست برترین های دنیا
 • اورژانس و راهروهای اورژانس بیمارستان دهدشت از بیماران کرونایی پُر شده است/مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه: بیشتر بیماران بستری در سنین جوان هستند
 • گچساران از نگاهی دیگر ؛ نگرشها به فرهنگ بومی
 • واکنش غلامرضا تاج گردون به یادداشت نماینده عضو جبهه پایداری مجلس
 •