طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : پنج‌شنبه 11 فوریه, 2021 | کد خبر : 127887 | نویسنده : فانوس زاگرس |
 •   
 •     نقش روابط صمیمانه دوشهر همجواربهبهان ودهدشت درپیشرفت فوتبال دهدشت   بقلم :سیدابوصالح دانشفر   حالت چطری؟ خوبیه؟ بچکوخوبن؟   په کی امدیه شهرماجونم په می چه مکنین ؟کم پیداوبیدین نتمبینم چت می؟     بدنبینی ککا حال ختو خشه احوالتوچطوره؟ په مه ریاایمانین؟ په کی ایشا ایین ریامنطقه ایماتاخذمت برسیم؟ والله اوممه همه […]
 • فانوس زاگرس؛

   

   

  نقش روابط صمیمانه دوشهر همجواربهبهان ودهدشت درپیشرفت فوتبال دهدشت

   

  بقلم :سیدابوصالح دانشفر

   

  حالت چطری؟

  خوبیه؟ بچکوخوبن؟

   

  په کی امدیه شهرماجونم

  په می چه مکنین ؟کم پیداوبیدین نتمبینم

  چت می؟

   

   

  بدنبینی ککا حال ختو خشه احوالتوچطوره؟

  په مه ریاایمانین؟

  په کی ایشا ایین ریامنطقه ایماتاخذمت برسیم؟

  والله اوممه همه چی ایخوم بسونم چه دارین؟

   

  «روابط تجاری وخریدوفروش باعث سراغازروابط ورزشی بویژه فوتبال بین دوشهرگردید»

   

  دهدشت الفبای فوتبال را ازبهبهان اموخت.

   

  خانواده فوتبالی بهبهان حق بزرگی برگردن فوتبال دهدشت دارند

   

  سابقه همکاری فوتبال دهدشت وبهبهان بیشترازنیم قرن میباشد

   

  روابط دوستانه وصمیمانه ورزشی بین دوشهربهبهان ودهدشت بسیارسبزوسازنده وصمیمی میباشد

   

  بزرگترین نقطه عطف همکاری فوتبال دهدشت وبهبهان دراوج برگزاری شش دور تورنمت ویادواره شهیدابراهیم ارانپور وهمچنین نقش افرینی افرادبهبهانی مقیم دهدشت درفوتبال دهدشت بود.

   

  پرسپولیس بهبهان باپیروزی بربنیادمهاجرین گچساران دردیدارفینال قهرمان اولین دوره این یادواره شهیدارانپورکه درخطه جنوب کشورنمونه بودگردید.

   

  روابط اجتماعی وتجاری دهدشت وبهبهان به بیش ازهشتادسال پیش میگردد زمانی که دهدشت هنوزشهرنشده بودومردم منطقه کهگیلویه ازطوایف مختلف وایلات مختلف که کارشان کشاورزی ودامپروری بودومرتب درحال کوچ بودندوییلاق وقشلاق میرفتندباتوجه به اینکه بهبهان نسبت به ان زمان شهربزرگی بودومکانی تجاری بودوتعدادزیادی ازمردمانش سرمایه دارومرفه بودندلذامردم عشایرکهگیلویه برای تهیه مایحتاج خودباتجاربهبهانی رفت وامدداشته ودربازاربهبهان لوازم موردنیازخودراخریداری میکردندوهمچنین سرمایه داران معرف بهبهانی نیز اقدام به خریددام ونگداری انان نزدمردم عشایرکهگیلویه میکردندوپول وامکانات موردلزوم مردم کهگیلویه رادراختارانان قرارمیدادندوبازاردادوستدبین مردم بهبهان وکهگیلویه بسیارداغ وصمیمی بودوتمام ایلات وطوایف کهگیلویه بزرگ ازدهدشت وسوق ولنده وقلعه رئیسی ودیشموک وسادات وسرفاریاب وچرام تمامی مایحتاج موردنیازخودراازشهرستان بهبهان تهیه میکردندورفته رفته شهردهدشت شکل گرفت وساختمان سازی صورت گرفت که صدالبته دراین شکل سازی وتشکیل شهردهدشت بهبهانیها ازجمله برادران محترم کشوری(مرحومین اردشیروظفر)نقش بسیارمهمی داشتندوبااوردن مکینه اردی وهمچنین ایجادمغازه بزرگ وساختمانسازی دردهدشت باعث پیشرفت شهردهدشت شدندورفته رفته تعدادزیادی ازبهبهانیها به دهدشت کوچ نموده وباخریدزمین وایحادمغازه ویاشراکت باافراددهدشتی باعث رون دهدشت گردیدندواولین وسایل نقلیه ای که وارددهدشت گردیدازطریق بهبهانیهاوازجاده بسیارخطرناک وپرپیچ وتاب وصعب العبورتنگ تکاب که اکنون سدبزرگ مارون میباشد صورت گرفت وماشنهای بسیارقدیمی معروف به (پیکاب)ساخت شوروی جهت مسافرکشی وحمل بارواردمنطقه کهگیلویه شدندونقش بسیارمهمی درمسافرت مردم وحمل بارازبهبهان به منطقه کهگیلویه داشتدوروابط تجاری اجتماعی عاطفی فرهنگی بین دهدشت وبهبهان بسیارگرم وصمیمی گردیدوخیلی ازخانواده های کهگیلویه بدلیل نبودمدارس فرزندان خودراجهت ادامه تحصیل به بهبهان میفرستادندواین روابط باعث همدلی واتحادوانسجام وتجارت وروابط خانوادگی بین عشایرکهگیلویه ومردم شریف بهبهان گردیدکه میتوان دههاکتاب قطوردراینموردنوشت.

  اماانچه بیشتر موردنظرحقیرمیباشد باتوجه به تاریخ روابط ورزشی بین دوشهردهدشت وبهبهان است که مشروح به محضرشماخوبان بیان خواهم نمود.

  یادم می ایداولین باری که مااقدام به چیزی بام فوتبال بازی کردیم توپ اصلاوجودنداشت وبااستفاده ازدرهم تنیدن موی گاو وموی بز وبهم تنیدن ومالیدن انهادردست ان رابشکل کره ای وتوپ ریزی دراورد ودرصحرای ناهمواربازی میکردیم تااینکه پس ازمدتها توپهایی ازجنس پلاستیک سبک واردمنطقه ماگردیدوبابازشدن مدارس وایجادمدرسه وتشکیلات اداری وحضورکارمندان غیربومی توپ جدیدی ازجنس چرم نمایان شدکه دارای یک تیوپ دران ومانندبادکنک یک زائده اضافی بودکه انرابادهان بادمیکردیم وسپس گره میزدیم وداخل پوسته قرارمیدادیم وپوسته رادرقسمتی که مانندبندکفش بودمی بستیم.

  بارشدشهروایجادساختمانهای ادارای وتجاری دردهدشت تعدادبهبهانیهادردهدشت وهمچنین افرادغیربومی دردهدشت افزایش یافت وشهرشکل شهری بخودگرفت وتعدادزیادی کارمندوهمچنین معلم واردشهردهدشت شد وزمینی راناهموارباکمک دانش اموزان بااستفاده ازبیل وتیشه کلنگ هموارکردندوخارهای انراازبین بردن وبااستفاده ازچوب دروازه فوتبال برای اولین باردردهدشت درزمین ناهموارفوتبال نمایان شدوعده ای شروع به تمرین فوتبال کردندبااستفاده ارلباسهای مختلف وناهماهنگ.

  اولین کسی که دردهدشت بالباس دروازه بانی دردهدشت ظاهرگردیداستادخوشنام فوتبال بهبهان وازقدیمی ترین پیشکسوتان بهبهان استادعبدالحسین متشفع بودندکه چون مامورماالاریادردهدشت وکهگیلویه بودندلذادرفرصتهای مناسب جهت شرکت درتمرین وامادگی بدنی دردهدشت بافوتبالیستهای انزمان تمرین میکردندکه ماازدیدن اندام بلندبالاوچالاک وامادگی بسیارخوب بدنی وپرشهای بلندان لذت میبردیم وبرای اولین باریک دروازه بان رادرلباس رسمی گلری میدیدیم.

  اولین تیم فوتبالی که وارددهدشت شدتاباتیمهای دهدشتی مسابقه دهدتیم تاج منصوریه بودکه صدالبته ازبازیکنان اصلی تاج بهبهان استفاده کرده بودوبدلیل نبودزمین واینکه تنهااستادیوم ورزشی دهدشت درحال ساخت بود درمحوطه دبیرستان ودرروی اسفالت محوطه دبیرستان درزمینی باابعادکوچک این مسابقه برگزارگردیدکه تعدادزیادی تماشاچی رابخودجلب کرده بوددربین بازیکنان تاج منصوریه معروفترین انهااستادمسلم ورزش بهبهان وقدیمی ترین پیشکسوت فوتبالیست بهبهان که نقش بسیارمهمی درپیشرفت فوتبال بهبهان داشت جناب اقای استادمحمداسماعیلیان کاپیتان وهمه کاره تیم بزرگ تاج بهبهان وبرادران نوح نژادبودند.

  یادمیادظهردریکی ازکلاسهای دبیرستان درحال استراحت بودندوحقیرجهت تماشای انهاجلودرب کلاس رفتم وانهابالباس استراحت بروی موکت درازکشیده بودنداستادمحمداسماعلیان قدی بسیاربلندباتیپی بسیارجالب واندامی وربسته وموهای بلندوصورت تیغ زده بسیارخوش تیپ درازکشیده بودوهمراه بابرادران نوح نژادازجمله کریم شوخی میکردندویک بلندگودستی راکه قراربودمن مسابقه راازطریق ان رپرتاژ وگزارش کنم دردست گرفت وشعری بهبهانی راخواندکه قسمتی ازان به این عبارت بود:

  «دامگری دا مگری باته زمندوسسکن خون تقی مژده رضاصدای تاروتنبکن»

  وبقیه هم همزمان دست میزدندوشعررامیخواندند.

   خلاصه دران مسابقه بین تاج منصوریه که درواقع تاج بهبهان بودومنتخب دهدشت تیم تاج منصوریه بانتیجه شش بردو به پیروزی رسیدواولین دیدارتاریخی فوتبال بین دهدشت وبهبهان اغازگردید.

  دراین مسابقه که برروی اسفالت ودرمینی باابعادکوچک برگزارگردیدبازیکنان ددشت فاقدتجربه وکارایی لازم بودندوبازیکنان بهبهانی بسیارباتجربه وفنی وهماهنگ همراه باکارگروهی وبازی بدون توپ وتک ضرب وپاسکاری وازهمه مهمترشلیکهای برق اساومحکم وضربات سربسیارخطرناک که همه تماشاکران دهدشتی لذت بردندونمایش خیره کننده بهبهانی بازیکنان دهدشتی راتحت الشعاع خودقرارداده وبه تحسین واداشتند.

  دوگل ازشش گل بهبهانی ازروی ضربات کاشته ودوگل نیزبااستفاده ازضربات سرکه البته یکی ازانهاگل بخودی توسط بازیکنان خوددهدشت بودبثمررسیدوستاره های دیدارتاریخی استادمحمداسماعیلیان وبرادران نوح نژادبودند.

  باایجادوتاسیس استادیوم اصلی شهردهدشت که بصورت خاکی اماباابعادبزرگ بودبسترمناسب برای برگزاری مسابقات دوستانه بین دهدشت وبهبهان ابجادگردید وباتشکیل تیمهای باشگاهی دهدشت نیز زمینه دیدارهانه تنهابابهبهان که باشهرگچساران نیزبوجودامد.

  امااولین دیداررسمی ودوستانه درزمین اصلی استادیوم ازادی دهدشت بیش ازنیم قرن پیش بین منتخب دهدشت و(((شهربانی بهبهان)))صورت گرفت وتیم شهربانی بهبهان باکاپیتانی یک مدافع چشم ابی قدکوتاه اماورزیده وسرحال وقبراق وباهوش وفنی وزیرک وتکنیکی بنام ((لطف الله معماریان))وبامربیگری مرحوم شادروان ابوالفتح زکی پور که اندامی بلندوباموهای بورهدایت تیم رابرعهده داشت صورت گرفت واین تیم درخط حمله نیزیک بازیکن بسیارسرعتی وخطرناک وگلزن وچهارچوب شناس بنام((رئوف))داشت که یک تنه تمام مدافعان رادرهم میریخت وبااستفاده ازشوتزنی باهردوپا قدرت وشم گلزنی وگلسازی فوق العاده ای داشت.

  حضورشهربانی بهبهان دردهدشت تقریبادیگریک عادت شده بودوباورکنیدهرهفته شهربانی بهبهان دردهدشت حاظرمیشدوبازی دوستانه برگزارمیکردوبازیکنان این تیم بسیارمودب وبااخلاق وبدورازهرگونه حاشیه سازی بودند.

  باورکنیدانقدرحضورشهربانی بهبهان برای تمام مردم دهدشت به یک عادت تبدیل شده بودکه همه مردم ازپیرتاجوان به اسم شهربانی عادت کرده بودندوتنهاتیم باشگاهی که مردم دهدشت به اسم میشناختندفقط شهربانی بهبهان بود.

  اجازه بدهیددراینموردخاطره خنده داری تعریف کنم:

  هروقت شهربانی بهبهان دردهدشت بازی داشت برای تبلیغ وحضورتماشاگران واگاه نمودن انهاازمسابقه ددوستانه اینجاب بابلندگودستی سواربرتراکتورمیشدم وبه تبلیغ میپرداختم.

  انموقع ماشین بسیارکم بودوچندتاتراکتورولندروردر شهربودندوبناچارحقیرسواربر تراکتوربعنوان یک دانش اموزکم سن وسال میشدم وازطریق بلندتبلیغ میکردم واین جملات رابرزبان می اوردم :

  ((توجه فرمائیدتوجه فرمائیدمردم محترم شهردهدشت امروزدربعدازظهردراستادبوم ورزشی دهدشت دیداردوستانه تیمهای منتخب دهدشت و۰۰۰۰۰۰۰۰))

  ناگهان یک پیرزن ازکنارمان عبورکردودرحالیکه دندان دردهان نداشت بقیه جمله مراتکمیل کردوبلندگفت:(((کهربانی بهبهان ))البته منظورش همان شهربانی بودکه بدلیل نداشتن دندان وسن بالا کلمه شهربانی را کهربانی تلفظ میکردوباین جمله پیرزن من وراننده بشدت خندیدیم ونتوانستم بقیه جمله رادربلندگواعلام کنم)).

  یعنی انقدرماباشهربانی دردهدشت هرهفته مسابقه دوستان برگزارمیکردیم که حتی پیرزنهاوپیرمردهاهم دیکرمیدانستندکه حریف دهدشت تیم شهربانی بهبهان خواهدبود.

  خلاصه فوتبال دهدشت پیشرفت کرد وحضوربهبهانیهای فوتبالیست دردهدشت تعدادشان افزایش یافت واولین کسی که دردهدشت هم بعنوان بازیکن وهم بعنوان مربی نقش بسیارمهمی دراموزش ورشدفوتبال دهدشت داشت استداحمدحمیدی بودکه بعنوان مربی ورزش دراموزشگاههای دهدشت بتدریس مشغول شدونکات فنی وتکنیکی وتاکتیکی فوتبال رابه ورزشکاران وفوتبالیستهای دهدشت اموخت اقای استاداحمدحمیدی فیگوروراه رفنن مخصوص داشت ونوع راه رفتن وحرکات دستان او وهمچنین شوتهای بسیاروحشتناک ومحکم که همچون موشک بودوضربات سر وتمرینات بسیارمنظم وپیشرفته وتاثیرگذارباعث رشداستعدادهاواموزش فنون فوتبال به روش علمی وپیشرفته گردیدوبعنوان مربی منتخب دهدشت وهمچنین تیم نوپای پرسپولیس ومربی اموزشگاههانقش اساسی ومهم داشت وسپس مرحوم شادروان سیدعلی اکبرمصفاکه انصافاایشان نیزبعنوان یک ورزشدوست بسیارمسلط واگاه وتوانمندهم درمدیریت فوتبال درهیئت فوتبال شهرستان وهم بعنوان مدیرعامل باشگاه استقلال دهدشت وهم بعنوان یک خبرنگاربسیارماهرباقلمی وزین وگزارشهای بسیارخوب بعنوان اولین خبرنگارورزشی دهدشت صداوفریادرسای جامعه ورزش دهدشت گردیدونقشی اساسی وتعیین کننده ومهم وبارزدرپیشرفت ورزش دهدشت ومدیریت فوتبال داشتندوجالبترانکه همسرایشان سرکارخانم شهنازافسرنیزبعنوان مربی ورزش اموزشگاههای دهدشت بدلیل تجربه بالاوتوانمندی کاری درپیشبردورزش دختران دهدشت واموزش انهاوبرگزاری مسابقات مهم ورزشی اموزشگاههای دخترانه وهمینطوردرتربت بدنی ازاد وهمکاری باورزش ازادنقشی مهم راارایه دادندبطوریکه بعنوان مسئول انجمن هندبال وفوتسال هم دهدشت وهم استان باعث رشدوشکوفایی ورزش دختران گردیدندوموفقترین زوج ورزشی که درتمام عمرم دیده ام این زوج پرتلاش یعنی((شادروان سیدعلی اکبرمصفاوسرکارخانم شهنازافسر))بودند البته مردم وورزشکاران قدرشناس دهدشت درمراسم تشییع و خاک سپاری مرحوم شادروان سیداهل قلم سیدعلی اکبرمصفا که دربهبهان برگزارگردیدباحضورشکوهمند خوددرتشییع جنازه سنگ تمام گذاشتندوهمه کاره برگزاری مراسم بودندوتاهمیشه قدرشناس خدمات شایان این زوج خواهندبود.

  همچنین اقایان شکرالله حلوایی ومرحوم شادروان سیدنعمت رهنما وشادرپان علی شریفی وشادرپان کریم کفاشان وجناب ابای خسرومحسنی نیزبسیارتاثیرگذاربودندونقش مهمی درورزش دهدشت داشتندمرحوم سیدنعمت رهنما هم فوتبالیستی فوق العاده عالی ومسلط وهم داوری منصف وهم مربی ورزش خوشنام وپرتلاش درورزش اموزشگاههابودندضمن انکه دیگربهبهانی نقش پذیردرفوتبال دهدشت جناب اقای علی اکبرافسرفرهنگی فرهیخته وبااخلاق بودندکه چندین سال هم بعنوان مربی تیم فوتبال استقلال دهدشت وهم بعنوان مسئول هیئت فوتبال دهدشت خدمات شایان وقابل تقدیری رابه فوتبال دهدشت ارائه دارندونقش مهمی رادرپیشرفت فوتبال دهدشت داشتند وشادروان کریم کفاشان هم بعنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دهدشت ودربرهه ای هم بعنوان مدیرعامل باشگاه بازیکنسازبانک ملی انجام وظیفه کردندوخدمات شایانی داشتندوخسرومحسنی هم بعنوان مربی بانک ملی اموزش جوانان وفتبالیستهای دهدشت راعهده دارگردیدن ونقشی مهم درشکوفایی ورزش دهدشت داشتنداقایان خسروناظرشاهی که هنرمندی تپانمندوعالی درنقاشی داشتندنیزدرتیمهای فوتبال دهدشت همراه بااقای بهبهانی بویژه درتیم فوتبال بهداری دهدشت کارایی وارزشمدبودندونقش افرینی کردن وحتی جناب اقای یونس سردمی پیشکسوت ارزشمندفوتبال بهبهان وخوزستان نیز دریک دوره مربی تیم بانک ملی دهدشت بودن وبرادرعزیزم علی اغازی وهمچنین شادروان بهرام بهبهانی نیزدرتیم استقلال دهدشت عضویت داشتندوبازی کردندضمن انکه پیشکسوت خوشنام بهبهان جناب سرهنگ قبادبهبهانی چندسال بعنوان فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه دردهدشت حضورداشتندکه ازاخترام بسیاری برخورداردبودندودرایحادنظم وامنیت شهرستان بسیارموفق وکارسازبودندوبارهاباحضوردراستادیوم ازادی دهدشت باعث دلگرمی ورزشکاران میشدندکه تاهمیشه نام ویاداین عزیزان دراذهان وقلوب مردم دهدشت یادگارخواهندماند.

  باپیشرفت ورزش دهدشت ورشدشهردهدشت تیمهای بهبهانی ازجمله پرسپولیس استقلال شاهین ابومسلم صنعهت مخابرات مرتب به دهدشت میامدندنوباتیمهای دهدشتی بازیهای دوستانه برگزارمیکردندکه مربیان وبازیکنان خوشنام وبلنداوازه فوتبال بهبهان نیزهمراه انان بودندازجمله برادران محترم منصوری(امیرحسین ومنصور)استادمحمد اسماعیلیان استادمرتضی وطنخواه برادان محترم زکی پور(شادروان ابوالفتح وابوالقاسم استادکمال اکبرنژادهمراه باپیشکسوتان*

  *وخیلیهای دیگر)

  درمسابقات یادواره شادروان ابراهیم ارانپورپرسپولیس واستقلال وشاهین ومخابرات بهبهان بااستفاده ازبهترین بازیکنان خودشرکت میکردندوبازیهای بسیارخوبی راازخودبنمایش میگذاشتندکه یکی ازمهمترین انهادیداردوتیم بزرگ ومطرح بهبهان استقلال وپرسپولیس بودکه یک بازی بسیاردیدنی وتماشایی وداغ وجذاب وپرهیحان رادرحضورانبوه تماشاگران دراستادیوم ازادی دهدشت به نمایش گذاشتندکه سرشارارصحنه های بسیارپرهیحان وداغ ودیدنی بودکه بانتیجه دوبردومساوی به پایان رسیدوکاربه ضربات پنالتی کشیدوپرسپولیس درضربات پنالتی بهترعمل کردوتیم استقلال بهبهان راشکست دادوبه مرحل بعدی راه یافت ازنکات جالب این مسابقه حضوربیش ازصدهاتماشاچی خونگرم بهبهانی بودکه باموتورسیکلت اژطریق جاده پرپیچ وخم تنگ تکاب خودرابه دهدشت رسانده بودندتاشاهداین نبردداغ ودیدنی ودربی شهربهبهان باشند.

  ضمن انکه دراولین تورنمت ویادواره شهیدارانپورتیم پرسپولیس بهبهان باپیروزی دوبریک برتیم خوب بنیادمهاجرین گچساران درفینال قهرمان مسابقات گردیدواولین فاتح این تورنمت شد.

  جناب اقای حاج محمدعقبایی ازافرادبسیارخوشنام ومحترم وتاثیرگذارفوتبال بهبهان ومدیرعامل محترم پرسپولیس بهبهان نیزباهمکاری بسیارخوب خودبااوردن پیشکسوتان پرسپولیس تهران باهمه ستارگان قبلی خودمانندبهروزسلطانی مرتضی فنونی زاده مرتضی کرمانی مقدم ناصرمحمدخانی فرشادپیوس ادموندبزریک محمدحسن انصاری فرداسماعیل هلالی ابراهیم شکوری محمدپنجعلی وووووبه شهردهدشت وبرگزاری مسابقه دوستان باپرسپولیس دهدشت که جمعیت بسیارزیادی راازتمام کهگیلویه بزرگ به ورزشگاه پیرونوستالوژی شهردهدشت کشاند خدمت بسیارمهمی رابه فوتبال دهدشت کردندکه جای تقدیروتشکردارد.

  این همکاری صمینانه ودوستانه وثمربخش وارزشمندبهبهان ودهدشت دراین نیم قرن همچنان بانهایت صمیمیت کماکان ادامه داردوهم اکنون نیزتیمهای فوتبال پیشکسوتان دوشهردهدشت وبهبهان مرتب باهم دیدارهایی بسیارصمیمی وسرشارازاحترام ومهرومحبت برگزارمیکنندکه باعث ایجادیک فضای مثبت وسازنده دربین پیشکسوتان گرانقدرواخلاقمدارتیمها گردیده است وامیدواریم این حس همکاری وهمیاری وهمدلی وروابط صمیمانه دوستانه وورزشی بین ورزشکاران وپیشکسوتان این دوشهرکمافی السابق ادامه داشته باشد.

  وبازهم تاکیدمیکنم ورزش بهبهان بخصوص فوتبال وعوامل فوتبالی شهرستان بهبهان نقش بسارمهم وتاثیرگذار درپیشرفت وشکوفایی ورشدفوتبال شهرستان دهدشت وکهگیلویه داشته اندوماخودرامدیون فوتبالدوستانی بهبهانی میدانیم ضمن انکه ورزش وفوتبال شهرنفت خیزگچساران نیزنقش مهم واثرگذاری درپیشرفت ورزش وبخصوص فوتبال کهگیلویه دهدشت داشته است بدلیل انکه دهدشت وگچساران بیش ازچهل پنج سال درجریان مسابقات مختلف باشگاهی واموزشگاهی استان دررشته های مختلف ورزشی صدهامسابقه رسمی برگزارکرده اندکه باعث تحول ورزش کهگیلویه شده است وصدالبته باید ازهمکاری وهمیاری ورزش وورزشکاران وعوامل ورزشی یاسوج هم بایدبه نیکی یادکنیم که این سه شهرعمده استان کهگیلویه وبویراحمدباتیمهای بسیارخوب ومطرح وبزرگ خوددرجریان مسابقات باشگاهی واموزشگاهی وحتی منتخب استانی بارهاتنورفوتبال استان کهگیلویه وبویراحمدراداغ وپرهیجان نمودند.

  وبزرگترین ارزش ورزش ونقش ورزش درهمین دیدارهای ورقابتهای ورزشی میباشدکه باعث گردیده صدهاورزشکاربهبهان ودهدشت وگچساران ویاسوج وچرام ولنده وسوق وباشت باهم اشناگردیده وروابط دوستی صمیمانه وبرادرواری راباهم داشته باشندوتشکیل یک خانواده مقدس ورزشی بدهندکه دران احترام متقابل وتکریم وحفظ حرمتهاپاس داشته میشودوبای دوستی وبرادری ومودت واتحادواشنایی بین همه این ورزشکاران ورفاقتهااردل همین رقابتهای داغ ودیدنی وپرهیجان پدیدارگشته وتشکیل میشود.

  واقای پیردوکوبرتن فرانسوی مخترع ورزش المپیک همین اعتقادراسخ راداشت که گفت هدف من ازبرگزاری نهضت المپیک این است که همه ورزشکاران جهان فارغ البال ازنوع نژادملیت وزبان وکشورورنگ پوست سیاه وسفید همه وهمه ازسرتاسرجهان گردهم امده ودرزیریک پرچم تحت عنوان بازیهای المپیک درکناررفاقتی بیادماندنی ودوست یابی پیوندمودت واتحادوبرادری به رقابتی داغ وپرهیجان وجذاب بپردازندودنیاراتحت الشعاع رفاقتهای خوددرکناررقابتهای خودبنمایند.

  زنده بادورزش زنده بادورزشکارزنده بادپیشکسوت وزنده باددوستی ومودت واتحادواخلاق وفات ورزشی وروحیه پهلوانی

  بااحترام فراوان

   مخلص وخاک پایتان

  *سیدابوصالح دانشفر*

  انتهای خبر/
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  نظرات در مورد » “نقش روابط صمیمانه دوشهر همجواربهبهان ودهدشت درپیشرفت فوتبال دهدشت”
  1. ح گفت:

   احسنت
   مردنوستالوزی کهگلویه


  
  امروز پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • چرا مجمع گره کور FATF را باز نمی‌کند؟
 • رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد : بودجه سال جدید استان ۱۴۵۱ میلیارد تومان است/افزایش ۵۶ درصدی بودجه کهگیلویه و بویراحمد در لایحه ۱۴۰۰
 • جامعه دچار بی‌آیندگی است
 • روحانیون مخالف روحانی به تهران رسیدند!
 • حکایت یک ساقی دربار خوانین باشت
 • آمریکا، حمایت ایران ازحوثی‌ها را چشمگیر می‌داند
 • دادستان باشت اعلام کرد؛ برخورد قانونی در انتظار اصناف متخلف از مصوبات ستاد کرونا
 • یادداشت سید قدرت الله حسینی پیرامون حواشی اخیر در فضای مجازی
 • روحانی باید به دادگاه احضار شود
 • روایتی از شادیِ یک نماینده درباره آماركشته‌های حوادث آبان
 • روحانی: در مذاکرات، نظری به انتخابات نداریم
 • تشریح آخرین وضعیت کرونا در گچساران/فوت سه بیمار در ۲۴ ساعت گذشته
 • علل کاهش مشارکت مردم و راهکار افزایش آن
 • هشدار فرمانده سنتکام درباره پهپادهای ایران
 • احیای برجام کار سخت‌تری را می‌طلبد
 • ۶ استاد دانشگاه یاسوج در فهرست برترین های دنیا
 • اورژانس و راهروهای اورژانس بیمارستان دهدشت از بیماران کرونایی پُر شده است/مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه: بیشتر بیماران بستری در سنین جوان هستند
 • گچساران از نگاهی دیگر ؛ نگرشها به فرهنگ بومی
 • واکنش غلامرضا تاج گردون به یادداشت نماینده عضو جبهه پایداری مجلس
 • احمدی‌نژاد می‌آید و ۴۰میلیون رای دارد
 •