طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ۲۹ اسفند, ۱۳۹۸ | کد خبر : 112317 | نویسنده : فانوس زاگرس |
 •   

      جامعه بهتر با مدیریت برتر     محمود منطقیان ؛ برای آنکه یک انسان بتواند درجامعه مفید و سا زنده باشد و دیگران نیز بتوانند از وجود او بیشتر بهره مند شوند، به چند ویژگی نیاز دارد.جمع این ویژگیها دریک شخص، از او انسانی توانا و صاحب کمال می سازد که کارش نیکی […]

  فانوس زاگرس؛

   

   

  جامعه بهتر با مدیریت برتر

   

   

  محمود منطقیان ؛ برای آنکه یک انسان بتواند درجامعه مفید و سا زنده باشد و دیگران نیز بتوانند از وجود او بیشتر بهره مند شوند، به چند ویژگی نیاز دارد.جمع این ویژگیها دریک شخص، از او انسانی توانا و صاحب کمال می سازد که کارش نیکی و آبادانی و ایجاد آرامش وشادمانی برای دیگران است.البته ظهور وبه صحنه آمدن چنین انسانهایی نیاز به ایجاد شرایط اجتماعی وسیاسی آزاد و مناسبی دارد تا درچنین فضایی مساعد انسانها بتواننداستعداد و تواناییهای خود را آشکار کنند و دست به کار و کردار لازم برای رشد و شکوفایی جامعه خود بزنند.درجامعه ای که زمینه لازم برای رشدشایستگان و انسانهای نخبه و توانمند وجود نداشته باشد، لاجرم کارها به دست افراد نا اهل و نا توان می افتد واین خود موجب عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جامعه و بروز و گسترش فقر،بیکاری،بزهکاری، اعتیاد،سقوط اخلاقی،پریشانی و افسردگی افرادجامعه، بی اعتمادی ،قانون گریزی و به طورکلی نابسامانی در ارکان واجزا جامعه خواهدشد.اما به راستی آنها که بهترمی توانندامورجامعه را بچرخانند و اداره نمایندباید دارای چه ویژگیهایی باشند؟
  در اینجا به حسب ضرورت، به چند ویژگی مهم اشاره می شود:

  ۱=دانایی: دانایی سرلوحه کمال انسان و پیشرفت جامعه است. بدون دانایی رسیدن به یک زندگی دلپذیر و شاد و آرامش بخش وهمراه با امنیت و رفاه
  و انصاف ممکن نیست.دانایی چراغ روشنگرِ ورود به یک زندگی متعادل وپسندیده است.انسان بدون دانایی مانندآدم نابینا یی است که راه را ازچاه و روشنی را از تاریکی باز نمی شناسد.بدون دانایی زندگی تیره و تار است وهمه چیز درزندگی بی معنا وبیهوده است.دانایان چراغ راه زندگی هستند و بهترین راهنمایان بشر در زندگی.
  دانایی ابعاد متعدد وگونه گونی داردماننددانایی علمی و تخصصی،دانایی در امور فلسفه،مدیریت،ادبیات، خودشناسی،تاریخ،سیاست و دیگر رشته های علوم انسانی و انواع فنون و تخصص ها، وافزون براینها پژوهشها و تجربه های شخصی و بشری بردانش ودانایی می افزاید.

   

  وبه ویژه دانشها ودانایی درباره کارها و اموری که انسان انجام آنها رابر عهده خود می گیرد.در انجام همه امور زندگی بشر نیاز به دانش و دانایی دارد و اگرکارها را به نادان بسپارند تباهی و فاجعه و یا نقصان و پس رفتگی به وجود خواهدآمد و این است که یکی از شروط اصلی واگذاری مسئولیت هاو مدیریتها و کارها،دانایی و کاردانی است.به گفته فردوسی:

  “به فرهنگ بسپار فرزند خورد
  جهان را نباید به نادان سپرد”

  ۲=خردمندی: تنها دانایی و دانستن و چندین مدرک دکترا ویا کارشناسی داشتن کافی نیست بلکه درکناردانایی، انسان به خرد نیز نیاز دارد.
  ما در اینجا خرد را فهم،درک و توان تشخیص درست از نادرست معنی می کنیم وبه برداشت فردوسی خرد تشخیص دهنده نیک وبد و راهنما و راه گشا و دورکننده انسان از بدیهاست:

  “چو زین زین سه گذشتی خردبایدت.
  شناسنده نیک وبد بایدت

  خرد رهنمای و خرد دلگشای
  خرد دست گیرد به هردو سرای

  همیشه خرد را تو دستور دار
  بدو جانت از ناسزا دور دار”

  بعضی ها هستند که دانش چندانی ندارندلیکن خردمندند و فهم و درک بالایی دارند و توان تشخیص و تمیز شان راهگشاست.این گونه آدمها هم اهل خردند.خردمندچون خوب تشخیص می دهدهمیشه هوادار نیکی وخیر است و راه و روشهای نادرست و زیانمند را بخوبی می شناسد و از آن دوری می جوید و دیگران را نیز بر حذر می دارد.آدم خردمندچون معنی نیک وبد وآثار هریک را می شناسد،همواره خواهان نیکی و زیبایی و آرامش و شادی وزندگی بهتر برای همه انسانها–جدای از رنگ ونژاد و آیین و مذهب آنها–است.پس خردمندی مانند دانایی نیز از پایه ها وبنیانهای زندگی نیک و آزاد و وپسندیده است. البته هرگاه دانش و خرد باهم ودر کنارهم باشند،بسیار نیکو وپسندیده و کارساز و گره گشاست وبه رشد و کمال شخص و پیشرفت جامعه می افزاید.خردمندان درجامعه اهل تدبیر و راهگشا هستند وبه نیروی خرد مسائل فردی واجتماعی را چاره جویی و حل می کنند.این است که درمیان نخبگان علمی،اصحاب خرد و هوشمندی دست برتر دارندچرا که با پیوند دانش وخرد کارها بهترسامان می گیرد و زندگی به آرامش و تعادل بهتروبیشتری می رسد.

  ۳=دوست داشتن: آیا دانایی و خرد برای خوب بودن ونیکی کردن و در راه خیر گام نهادن وبهترزیستن کافی است؟ خیر،با آنکه دانش و خرد از نیازهای اساسی زندگی است اما برای رسیدن به یک زندگی بهتر وشکوفایی انسان وجامعه بسنده نیستند.
  بی گمان ما برای یک زندگی خوب ومتعادل به احساس دوست داشتن نیز نیاز حتمی داریم وبدون دوست داشتن موتورحرکت زندگی لنگ و نا کارآمد می شود.دوست داشتن وبه تعبیری عشق موتور حرکت زندگی است وباخاموش شدن حس عشق و دوست داشتن در آدمی، موتور زندگی اش خاموش می گردد و ازکار می افتد.بدون دوست داشتن انگیزه ای برای زندگی وزنده ماندن وجود ندارد وهمه چیز درنگاه انسان بیهوده وبی معنا می نماید. دوست داشتن سبب پیوند انسانها ومهرورزیدن به زندگی است. دوست داشتن دربر دارنده ی دوست داشتن زندگی،خویشتن،دیگرانسانها و دیگرجانداران و طبیعت و آفریننده هستی است.دوست داشتن چشمه جوشان زندگی است که باداشتن آن تحمل هرشرایطی را برای انسان ممکن می سازد.دوست داشتن سبب تلاش وتکاپو و آبادکردن و زیبا کردن زندگی است.آنکه خود ودیگران را دوست داردهمواره سعی دارد در رفع گرفتاریها ونیازهای خود و دیگران بکوشد و موانع را از سر راه بردارد ومسیر خوبیها را هموار نمایدودلها را شاد ولبان را خندان و جامعه را پرنشاط نماید.مگرنمی بینیدکه پدران ومادران چون فرزندان خودرا دوست دارند برای خوشبختی و آرامش وشادی آنها از هرتلاشی فرو گذار نمی کنند؟؟ مگرندیدیم که نلسن ماندلا و مهاتما گاندی به عشق مردم و آبادی میهنشان همه سختیها و ناملایمات را به جان خریدندتا به مطلوب و آرزوی خود دست یا بند؟؟
  برای آبادکردن،برای یاری رساندن به اهل نیاز،برای شادکردن دلهای شکسته وغم زده،برای صلح و امنیت و پیوندنیک انسانی،برای آفرینش زیبایی،برای همدردی و برای هرکاری که به زندگی انسانها کمک کند،به دوست داشتن وعشق نیازداریم و هرکجای دنیا که می بینیدمردم جامعه ای در رنج وفشارند،دلیل اصلی اش این است که دلهای مدیران و ورهبرانشان ازعشق به مردمشان تهی وخالی است وآنها بیشترغم ودغدغه جاه ومقام خود را دارند ونه زندگی مردم جامعه خویش را….
  آنکه دوست می دارد،حس دلسوزی وهمدردی و مهربانی و گرایش به خیرونیکی و همیاری و دست به کار زدن را هم دارد و حس دوست داشتن برای هردردی درمان می سازد آنچنان که پدران ومادران برای نیکبختی فرزندانشان دست به هر تلاشی می زنند…آنکه دوست می داردهمواره می کوشد که برای یاری ویا به ثمر رساندن آنکه وآنچه دوست می داردوقت بنهد وتلاش کند.دوست داشتن مسئولیت آفرین است یعنی آنکه اهل دوست داشتن است همواره در برابر آنچه دوست می دارد احساس مسئولیت می کند.آنکه عدالت و آزادی را دوست می دارد در برابر آن دو احساس مسئولیت می کند.آنکه کمک به نوع بشر را دوست می دارد در برابر همه انسانها احساس مسئولیت می کند.این است که دوست داشتن و احساس مسئولیت باهم پیوند و همراهی مستمر دارند و نمی شود واقعا دوست داشت واحساس مسئولیت نکرد.بادوست داشتن بسیاری از مشکلات و مسائل انسانها و جامعه حل می شود و سامان می گیرد.
  این است که ترقی وآبادانی جامعه و کمال انسانی سخت به دوست داشتن وابسته است وبدون دوست داشتن خرابی وادبار ازهرسوی به جانب زندگی وانسان روی می نماید.بیشتربدبختیهای بشراز صاحبان قدرتی است که حس دوست داشتن را از دست داده اند و شیفتگی به قدرت،اخلاق وکمال انسانی و عشق را از دلشان زدوده است.آنچنان دل به جاه وقدرت و ستایش سپرده اندکه اخلاق ونیکی و دوست داشتن را از یاد برده اند.دوست داشتن مایه کار و پویش و دلبستگی به زندگی و نیکی کردن و انگیزه و شور زندگانی است و انسان باچنین نیرویی است که می تواند دست به کارها وآفرینشها ی شگفت بزند.آنکه دوست می دارد،سخت احساس مسئولیت می کند و آنکه احساس مسئولیت می کند برای انجام تعهدش در پویش و کوشش است تا به مطلوبش برسد.
  بدون دوست داشتن و عشق نه انگیزه ای می ماند ونه احساس مسئولیتی وآنجاست که بدون دوست داشتن موتور حرکت زندگی خاموش می شود و از کار باز می ماند. دوست داشتن همه ابزارها وحتا دانش و خرد را به کار می گیرد تا میوه مقصود حاصل آید.این است که دانش وخرد به منزله چراغ زندگانی و دوست داشتن هم چونان موتور حرکت و پویش زندگانی است.

  ۴= توانایی و امکان عمل: انسان ممکن است دانا وخردمند باشد و دلی پر مهر و عشق به خدمت وکار ونجات و کمک به دیگران را هم داشته باشد،لیکن در شرایط ومو قعیتی نباشدکه خدمت وکمک و آبادانی وشادکردن دلها از دست او ساخته آید وکارها را به سامان رساند.برای آبادکردن،برای یاری رساندن به دیگران ،برای ایجادپیشرفت درجامعه،برای انجام رسالت انسانی،نیاز به توانایی وامکان عمل وجود دارد یعنی زمینه و امکانات و ابزارلازم برای انجام کار وجود داشته باشد.بعضی ها باتمام وجود دوست می دارندو می خواهند که کارکنند و آبادانی نمایند و هم گرایش به خیر و نیکی دارند،اما زمینه کار کردن وگام نهادن درصحنه عمل برایشان ممکن ومساعد نیست.توان مالی و قدرت سیاسی دو عاملی است که می تواند در این راه کارساز و راهگشا و بسترساز باشد واین است که برخی دوست دارندکاری بکنند ولی به این دو دسترسی ندارند و نیز کسانی به قدرت و منابع مالی دسترسی دارند ولی دانش وخرد ویا عشق و انگیزه لازم برای کارنیک و آبادکردن و برآورده کردن نیازها و شادکردن دل ها را ندارند.گاهی می بینیم که ثروتهای کلان درجایی خوابیده است و درجایی دیگر هزاران انسان فرومانده را می بینیم که به نان شب و پول نسخه داروی خودنیازمندند.ثروت ها درجایی راکداست ویا صرف بلندپروازیها وخوشگذرانیها می شود و نیازهای ملیونی جامعه روی دستشان مانده وبیدادمی کند واین بیدادها ازسوی انسانهایی است که مِهر ودوست داشتن درسینه هاشان خشکیده است و حس برتری جویی و بلندپروازی و انباشت قدرت وثروت چشم دلشان را کور کرده و نیازهای اهل نیاز را از یاد برده اند.
  راه حل اساسی برای آبادکردن جامعه و باسازی ویرانیها و آبادکردن وشادکردن دلها و به سامان کردن کارها و برپا کردن داد وآزادی این است که فرهنگ وآگاهی جا معه ومردم رشدکند و قدرت تشخیص مردم بالا برود به گونه ای که انسانهای دانا وخردمند و دوستدار خیر و نیکی و دارای انگیزه انسانی را بشناسند و برگزینند وکارهای مهم جامعه را ازجمله قدرت و ثروت جامعه را به نمایندگی ازخود به آنها بسپارند که شایسته و مورد اعتمادشان باشد و هرگزنگذارند که شیفتگان و آزمندانِ قدرت و ثروت برجای خوبان بنشینند و منابع قدرت سیاسی و مالی جامعه را در اختیارگیرند که راه نیکبختی و بد بختی جامعه ها وآینده انسانها به این وابسته است که ابزار قدرت وثروت در اختیارِ دانایانِ خردمند و دوستدارن آبادانی ونیکی باشد ویا درچنگ آنها باشدکه از احساس انسانی و دانایی و خردلازم بهره ای ندارند و آز جاه ومال و حفظ جایگاه وبرتری خود، برایشان هدف و مقصداصلی است.این تجربه درجهان مشهود و کاملا نمایان است که در کشورهایی که درآنها با دموکراسی وآزادی بستر رشد نخبگان و دانایان با انگیزه وعشق به کاروتلاش برای رشد و توسعه جامعه شان فراهم شده است،سالهاست که راه پیشرفت و ترقی را طی می کنند و جوامعی که درآنها حاکمانشان، رشد نخبگان را تهدیدی برای موقعیت خود می بینند و از حضور نخبگان علمی و فرهنگی درسطوح بالای قدرت هراس دارند و کم مایه گان را برجای بلندپایگان علمی وفکری می نشانند تاخود آسوده و راحت و ماندگارحکومت کنند،همیشه با فقر،بیکاری،بزه کاری و آماربالای زندانیان،خشونت و ناامنی فردی و اجتماعی،نبودآزادیهای فردی و اجتماعی،پریشانیهای روحی وفکری،خرافه پرستی،اعتیاد،آماربالای خودکشی ها،ضعف وبحران مدیریت و دیگرنابسامانیهای اجتماعی دست به گریبان هستند و توسعه نیافتگی و عقب ماندگی در این کشورها به صورت یک بیماری مزمن درآمده است..دراین جوامع ،راه برون رفت ازاین بن بستها وبحرانها، بازشدن فضای سیاسی و فرهنگی واقتصادی و فراهم شدن بستر وزمینه رشدنخبگان متعهد و خیرخواه جامعه ازطریق انتخابات های سالم و آزاد و برداشتن تیغ فیلترها و سانسورهای نخبه زدا دراین کشورهاست.به امیدآن روز و به امید ظهورجامعه های آزاد وآباد در کشورهای توسعه نیافته بامدیریت انسانهای دانا،خردمند و دوستدار آبادانی وخیرو نیکی وفراوانی.
  محمود منطقیان۹۸/۱۲/۲۷

  انتهای خبر/
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  نظرات در مورد » “جامعه بهتر با مدیریت برتر”

  
  امروز پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • سرپرست بهداشت و درمان شهرستان چرام منصوب شد 
 • توضیحات علی کامرانی پیرامون انتشار مطلبی انتقادی
 • تکمیل ظرفیت بیمارستان شهید رجایی گچساران با بستری ۴۸ بیمار کرونایی
 • توضیحات مدیر کل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد درباره نحوه حمایت از گوجه کاران لیشتری
 • سرپرست شهرداری دهدشت معرفی شد
 • کرونا با قدرت می تازد ، ولی حال خوب هم خواهد آمد
 • عامل تعطیلی بالگرد اورژانس گچساران چه بود؟؟
 • کرونا در کهگیلویه و بویر احمد؛ افزایش شمار قربانیان کرونا در استان به ۳۶ نفر
 • اهدای عضو دختر بچه کهگیلویه و بویراحمدی به بیماران زندگی دوباره بخشید
 • دردنامه ورنجنامه یک شهروند دهدشتی/پیگیری هایی که به بار نمی نشیند+سند و تصاویر
 • رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد : هیچ نامه رسمی مبنی بر تعطیلی پایگاه هوایی گچساران به صورت دائم دریافت نکرده ایم
 • کرونا در کهگیلویه و بویراحمد / افزایش قربانیان کرونا در استان
 • نامه سرگشاده امام جمعه گچساران به کدخدایی/ امام جمعه ای که گفت:” کفن میپوشم” را معرفی فرمائید
 • آخرین وضعیت واگذاری پارک جنگلی یاسوج به شرکت نفت
 • در جلسه شورای سلامت کهگیلویه/تعطیلی باغ‌های تفریحی و تالارها
 • هتل آزادی تهران
 • ابعاد جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ‌
 • شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد؟؟!!
 • عروس هزار داماد؛ آستان بوس قدرت
 • واکنش شجاع پوریان به شایعات اخیر در مورد رد اعتبار نامه تاجگردون
 •